Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, príbehoch, a v prírodných pamiatkach. Súbor interaktívnych máp je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Deň Dunaja

28.06.2018 - 28.06.2018
Kinosála SHMÚ, Bratislava

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

10.07.2018 - 10.07.2018
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Agronóm (Ref. č.: 2-21-30228/PF)

25.6.2018, Grafton Slovakia s.r.o.okres Nitra

Pomocná sila v pekárni

21.6.2018, Pekareň-MirkovceMirkovce, Slovensko, okres Prešov
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve

10. októbra 2006, Enviroportal

Brusel, 4. október 2006 - Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť chce obmedziť používanie toxických chemikálií, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych pomôckach. Poslanci tohto výboru podporili zákaz používania nebezpečných toxických látok, ktoré môžu spôsobovať mutácie a poškodenia hormonálneho a reprodukčného systému.

Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma! Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma!

9. októbra 2006, Enviroportal

Priatelia Zeme SPZ vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celoslovenského týždňa aktivít na podporu nespaľovania odpadov v domácnostiach.
Cieľom tejto celoštátnej akcie, ktorá je naplánovaná v týždni od 23. do 29. 10. 2006, je znížiť znečisťovanie životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach a zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto probléme.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR,  ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

9. októbra 2006, Enviroportal

V zmysle § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 364/2004 Z. z. sa upravujú povinnosti a práva orgánov štátnej správy a vlastníkov pozemkov, na ktorých dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny.

Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

9. októbra 2006, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborný kontrolný orgán, ktorý - podľa zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ako aj miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a ďalšiu činnosť v rozsahu osobitných predpisov.

Vo svete pokračuje boom veternej energie Vo svete pokračuje boom veternej energie

6. októbra 2006, Enviroportal

Bratislava (4. október 2006 ) - Veterná energia bola v uplynulom desaťročí najdynamickejšie sa rozvíjajúcim energetickým zdrojom. Tento alternatívny spôsob výroby elektrickej energie dnes vo veľkom využíva 50 krajín sveta.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006 Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006

6. októbra 2006, Enviroportal

Konferencia strán, ako vrcholný orgán Dohovoru, sa schádza pravidelne raz ročne. Hlavnou témou 12. konferencie strán bude diskusia o budúcich záväzkoch pre krajiny prílohy I dohovoru (vrátane Slovenska), dialóg o budúcom režime pre zmenu klímy, technické otázky financovania aktivít týkajúcich sa adaptácie a iné

4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat 4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

5. októbra 2006, Enviroportal

4. október si verejnosť ako Svetový deň zvierat pripomína od r. 1931.

Vyšlo štvrté číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006 Vyšlo štvrté číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006

5. októbra 2006, Enviroportal

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.
V týchto dňoch vyšlo štvrté číslo Enviromagazínu 2006 zamerané predovšetkým na problematiku nakladania s odpadmi.

Významné environmentálne dni v mesiaci október Významné environmentálne dni v mesiaci október

4. októbra 2006, Enviroportal

V mesiaci október si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika

3. októbra 2006, Enviroportal

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen organizuje od októbra 2006 zaujímavé podujatie -testovací kurz lesnej pedagogiky v rámci projektu PAWS (Pedagogické aktivity v lese). Prvý - základný seminár, ktorý je jednou z aktivít projektu, sa začína dnes v chate Kamenár v Kováčovej pri Zvolene.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného...

3. októbra 2006, Enviroportal

Návrh výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu MP SR č. 1467/2006-100, vypracovalo MP SR na základe uznesenia vlády SR č. 506 zo dňa 7. júna 2006 k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2005 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2005.