Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pri príležitosti Dňa Zeme sa môžu dobrovoľníci zapojiť do mnohých aktivít ochraňujúcich planétu Zem, informácie o prebiehajúcich aktivitách nájdete napr. aj na adrese http://denzeme.sk/.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Pláž Monte Gordo DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018
Belehrad, Srbsko

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018
Hotel PARK INN Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Mechanizátor pre región Západ (Ref. č.: 20180416)

16.4.2018, EXATA GROUP, a.s.Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Správca poľovníckeho areálu

19.4.2018, RAVEN a.s.Považská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne

9. júna 2006, Enviroportal

Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie

9. júna 2006, Enviroportal

Predkladaný materiál Operačný program Životné prostredie bol vypracovaný na základe bodu B.36 uznesenia vlády SR č. 457.k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať podľa metodického usmernenia, v súlade s prílohou č. 9 uvedeného materiálu a v nadväznosti na stanovené ukazovatele Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 31. 5. 2006.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR...

8. júna 2006, Enviroportal

Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách, bol vypracovaný v nadväznosti na novoprijatú legislatívu EÚ.

Človek v prírode, príroda v človeku Človek v prírode, príroda v človeku

8. júna 2006, Enviroportal

Kto zavíta koncom júna do Banskej Štiavnice, nemal by vynechať návštevu výstavy VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, ktorá bude sprístupnená verejnosti 23. júna 2006 o 18.00 vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v Berggerichte na Nám. Sv. Trojice 6.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

8. júna 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 321/2006, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

8. jún - Svetový deň oceánov 8. jún - Svetový deň oceánov

7. júna 2006, Enviroportal

Svetový deň oceánov - the World Ocean Day - si neoficiálne každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992.

V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO

6. júna 2006, Enviroportal

Včera bol v Bratislave vyhlásený už 8. ročník projektu Zelené mesto, ktorý patrí medzi najznámejšie komunitné projekty environmentálneho charakteru na území Bratislavy. Projekt bude prebiehať pod heslom Vráťme zeleň do mesta!

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

6. júna 2006, Enviroportal

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva bol vypracovaný podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

5. jún - Svetový deň životného prostredia 5. jún - Svetový deň životného prostredia

5. júna 2006, Enviroportal

Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

5. júna 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Slovenský kras.

Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch

3. júna 2006, Enviroportal

SAŽP v súčasnosti realizuje 2 významné regionálne projekty - Geopark Banská Štiavnica a Banskobystrický geomontánny park. Kým Geopark Banská Štiavnica bol riešený pod patronátom štátnych inštitúcií, ten druhý v poradí uzrel svetlo sveta takpovediac vďaka iniciatíve "zdola" mnohých zapálených banskobystrických ochrancov prírody, environmentalistov i inštitúcií. Na nasledujúcich riadkoch prinášame základné informácie o pozoruhodnom projekte Banskobystrického geomontánneho parku. Dnes prinášame prvý z článkov, v ktorých sa pokúsime priblížiť tento projekt.