Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Strážcovia noci

Režisér:

Najnovšie akcie

Posedenie v ZOO

25.05.2018 - 25.05.2018
ZOO Bojnice

Festival kumštu remesla a zábavy

25.05.2018 - 26.05.2018
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Pracovné ponuky v ŽP

Sales Assistant / Junior Sales Manager (B2B) - Region DACH

14.5.2018, Vitachem s.r.o.Černyševského 26, Petržalka, Slowakei, Bratislava

Potravinársky technológ

24.5.2018, GAS Familia, s.r.o.Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy

2. júna 2006, Enviroportal

Prvou z výstav, ktoré boli včera sprístupnené v Tihányovskom kaštieli - súčasti Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, je výstava Tarantuly sveta, druhou je výstava TATRY 2004-2005 - Fakty a otázniky.

Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

2. júna 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští 2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští

2. júna 2006, Enviroportal

Organizácia spojených národov vyhlásila na svom 58. riadnom Valnom zasadnutí rok 2006 za Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští (International Year of Deserts and Desertification).

1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

1. júna 2006, Enviroportal

1. júna si pripomíname nadobudnutie platnosti Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, nazývaného aj Bernský dohovor. Táto udalosť sa viaže k 1. júnu 1982.

Pripomienkové konanie: Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet Pripomienkové konanie: Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet

1. júna 2006, Enviroportal

Uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 779 zo 6. októbra 2005 k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 bolo ministrovi pôdohospodárstva SR v bode B.13 uložené v termíne do 31. októbra 2005 predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet.

Významné environmentálne dni v mesiaci jún Významné environmentálne dni v mesiaci jún

1. júna 2006, Enviroportal

V mesiaci jún si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný prehľad.

31. máj - Deň otvárania studničiek 31. máj - Deň otvárania studničiek

31. mája 2006, Enviroportal

K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických i novších pragmatických zvyklostí. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc.

Slovenská agentúra životného prostredia zaviedla integrovaný systém manážérstva Slovenská agentúra životného prostredia zaviedla integrovaný systém manážérstva

31. mája 2006, Enviroportal

V roku 2004 začala Slovenská agentúra životného prostredia s budovaním integrovaného systému manažérstva, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAŽP, s cieľom jeho certifikácie renomovanou certifikačnou spoločnosťou.

Pripomienkové konanie: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 až 2013 Pripomienkové konanie: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 až 2013

31. mája 2006, Enviroportal

Materiál sa predkladá v nadväznosti na Plán práce vlády SR na rok 2006 (schválený uzn. vlády č. 1012/2005). Cieľom vypracovania tejto koncepcie je prijať dlhodobejšiu stratégiu rozvoja odvetví pôdohospodárstva v období plného členstva SR v EÚ, ktorá bude aj z časového hľadiska v súlade s programovacími dokumentami a finančnou perspektívou EÚ.

Mliečna cesta - Svetový deň mlieka na Slovensku Mliečna cesta - Svetový deň mlieka na Slovensku

30. mája 2006, Enviroportal


Pri príležitosti Svetového dňa mlieka uskutočnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR kampaň na podporu mlieka a mliečnych výrobkov. V úzkej spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka prebehli pod holým nebom podujatia postupne v troch slovenských metropolách - Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

30. mája 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy.