Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Data Administrator

5.12.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Minister Jaroslav Izák rokuje vo Francúzsku s ministerkou životného prostredia Minister Jaroslav Izák rokuje vo Francúzsku s ministerkou životného prostredia

16.12. 2006, Enviroportal

Na pozvanie ministerky životného prostredia a rozvoja Nelly Olin je minister životného prostredia SR Jaroslav Izák na trojdňovej návšteve Francúzska.

Proces vyplácania priamych platieb poľnohospodárom úspešne naštartovaný Proces vyplácania priamych platieb poľnohospodárom úspešne naštartovaný

15.12. 2006, Enviroportal

Rekord v doterajšej histórii vyplácania priamych platieb farmárom zaznamenala k dnešnému dňu Poľnohospodárska platobná agentúra.

Pripravuje sa dohoda o spolupráci medzi obomi tatranskými národnými parkmi a Národným parkom Rocky Mountain Pripravuje sa dohoda o spolupráci medzi obomi tatranskými národnými parkmi a Národným parkom Rocky Mountain

15.12. 2006, Enviroportal

V týchto dňoch bolo dokončené prvé znenie trojstrannej dohody o spolupráci medzi Tatranským národným parkom (Slovensko), Tatrzańskim Parkom Narodowym (Poľsko) a národným parkom Rocky Mountain (USA) formou sister parkov. Cieľom vzájomnej dohody je podpora medzinárodnej spolupráce na báze vzájomnej výhodnosti pre všetky tri národné parky.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

15.12. 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach pri udeľovaní licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov a o podmienkach prijímania a vrátenia zábezpek predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH

14.12. 2006, Enviroportal

Európsky parlament v Štrasburgu včera prijal novú európsku chemickú legislatívu, verejnosti známu pod skratkou REACH. Rada Európskej únie prijme REACH oficiálne 18. decembra a celá legislatíva vstúpi do platnosti 1. júna 2007.

Greenpeace pokračuje v boji o Európu bez GM plodín Greenpeace pokračuje v boji o Európu bez GM plodín

14.12.2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace rozbehla v týchto dňoch akciu na podporu rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice, o ktorých sa má rokovať na najbližšom stretnutí európskej Rady ministrov životného prostredia. Ochranári vyzývajú členské štáty EÚ, aby sa postavili proti návrhu Európskej komisie na zrušenie rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice MON 810 a T25. Greenpeace dlhodobo presadzuje, aby každá krajina únie mala právo samostatne rozhodovať o pestovaní geneticky modifikovaných plodín na svojom území.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

14.12.2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z., návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

14.12.2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. návrh nariadenia vlády SR o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

Štátna veterinárna a potravinová správa bdie nad zdravím spotrebiteľov Štátna veterinárna a potravinová správa bdie nad zdravím spotrebiteľov

14.12.2006, Enviroportal

V novembri 2006 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 294 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 747 boli nedostatky zistené v 1 121 prípadoch, čo tvorí 40,8 %. V októbri bol nedostatky zistené až v 42,82 % kontrol.

ZELENÝ SVET 2007 ZELENÝ SVET 2007

13.12.2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a propagácie - vyhlasuje XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2007, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2007.

Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska

13.12.2006, Enviroportal

Uznesením vlády SR č. 817 zo 4. októbra 2006 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 64/2006 prijatého na 4. schôdzi NR SR, v bode B.2. bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva, ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády spoločný návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov a po schválení vládou predložiť tento návrh Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, do 31. decembra 2006. Uznesenie Národnej rady SR č. 64 zo 7. septembra 2006 bolo prijaté k Správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri ochrane území postihnutých živelnou pohromou.