V súčasnosti prebiehajú verejné konzultácie k problematike rozhrania medzi chemickou, produktovou a odpadovou legislatívou. Pripomienky je možné zasielať do 29. 10. 2018.
Prístup k príslušným dokumentom je na adrese: https://ec.europa.eu


Global Water Partnership Central and Eastern Europe hľadá regionálneho koordinátora pre strednú a východnú Európu. Viac informácií nájdete v popise pracovnej pozície na adrese https://www.gwp.org/en.
 
Ak Vás ponuka zaujala, pošlite motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom na email gwpcee@gwpcee.org do 31. októbra 2018. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície.

Aktuálne číslo odborno-náučného časopisu o životnom prostredí - Enviromagazín - je venované zelenému obehovému hospodárstvu, ktoré má nenahraditeľný význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity. Okrem toho v ňom nájdete informácie o úspešných projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, napr. o projekte zameranom na vytvorenie koridoru biotopov Dunaja – DANUBE parks CONNECTED a o svoje krásy sa s vami podelí náš najvýchodnejšie položený národný park Poloniny. 
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Malawi-jazero hviezd DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Dušičky z Nového zámku 2018

03.11.2018 - 03.11.2018
Slovenské banské múzeum - Nový zámok

ENEF 2018

06.11.2018 - 07.11.2018
Hotel Pod zámkom****, Bojnice

Pracovné ponuky v ŽP

Vzorkar a zvoz vzoriek - chemické laboratórium

15.10.2018,ALS Slovakia, s.r.o.Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Technik ochrany životného prostredia

10.10.2018,CEMMAC a.s. Horné SrnieCementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, Trenčiansky kraj, okres Trenčín
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR

12.06. 2006, Enviroportal

Hlavným nástrojom presadzovania vodohospodárskej politiky do praxe je plánovací proces. V súčasnosti je štátna vodohospodárska politika koncipovaná ako súbor zásad a princípov praktického používania účinných nástrojov a opatrení na ochranu a hospodárenie s vodou. Zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd sú základnými predpokladmi pre kvalitu ľudského života a ochranu životného prostredia. Existencia vodohospodárskej infraštruktúry súčasne vytvára podmienky pre ďalší sociálny i ekonomický rozvoj na miestnej, regionálnej, štátnej i globálnej úrovni.

Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku

09.06. 2006, Enviroportal

Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť problematiky povodní na Slovensku v plnom znení uverejňujeme Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na východnom Slovensku.

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

09.06. 2006, Enviroportal

Dunaj je najmedzinárodnejšou riekou na svete. V rámci jeho povodia má územie osemnásť krajín, ktoré zdieľajú zodpovednosť za manažment a starostlivosť za regionálne vodné zdroje. Napriek veľkým politickým a sociálnym rozdielom je, našťastie, medzi podunajskými krajinami veľký stupeň spolupráce a koordinácie na zabezpečenie spravodlivého a ekologického hospodárenia s vodou pre dnešné a budúce generácie.

Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne

09.06. 2006, Enviroportal

Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie

09.06. 2006, Enviroportal

Predkladaný materiál Operačný program Životné prostredie bol vypracovaný na základe bodu B.36 uznesenia vlády SR č. 457.k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať podľa metodického usmernenia, v súlade s prílohou č. 9 uvedeného materiálu a v nadväznosti na stanovené ukazovatele Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 31. 5. 2006.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR...

08.06.2006, Enviroportal

Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách, bol vypracovaný v nadväznosti na novoprijatú legislatívu EÚ.

Človek v prírode, príroda v človeku Človek v prírode, príroda v človeku

08.06.2006, Enviroportal

Kto zavíta koncom júna do Banskej Štiavnice, nemal by vynechať návštevu výstavy VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, ktorá bude sprístupnená verejnosti 23. júna 2006 o 18.00 vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v Berggerichte na Nám. Sv. Trojice 6.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

08.06.2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 321/2006, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

8. jún - Svetový deň oceánov 8. jún - Svetový deň oceánov

07.06.2006, Enviroportal

Svetový deň oceánov - the World Ocean Day - si neoficiálne každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992.

V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO

06.06.2006, Enviroportal

Včera bol v Bratislave vyhlásený už 8. ročník projektu Zelené mesto, ktorý patrí medzi najznámejšie komunitné projekty environmentálneho charakteru na území Bratislavy. Projekt bude prebiehať pod heslom Vráťme zeleň do mesta!

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

06.06.2006, Enviroportal

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva bol vypracovaný podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.