Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov

III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce
Viac informácií: Pozvánka, Program

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Fórum pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

20.11.2018 - 20.11.2018
Grand Hotel Permon ****, Podbanské, Vysoké Tatry

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018
Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

6.11.2018,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Junior Packaging Technologist

7.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

17. 6. Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští 17. 6. Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští

17.06. 2006, Enviroportal

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští - World Day to Combat Desertification - patrí medzi významné svetové environmentálne dni pripomínané každoročne na podnet Organizácie spojených národov.

Inšpekcia odpadového hospodárstva odhalila nedostatky pri viac ako polovici kontrol Inšpekcia odpadového hospodárstva odhalila nedostatky pri viac ako polovici kontrol

16.06. 2006, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má šesť odborných útvarov. Patrí k nim aj inšpekcia odpadového hospodárstva. Od roku 1992 zodpovedá za štátny dozor v odpadovom hospodárstve (OH). Sleduje dodržiavanie zákonov - č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a č. 529/2002 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov i všeobecne záväzné právne predpisy OH. O výsledkoch kontroly informuje hlavná inšpektorka OH SIŽP.

Pripomienkové konanie: Správa o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác... Pripomienkové konanie: Správa o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác...

16.06. 2006, Enviroportal

Materiál je predkladaný na rokovanie vlády SR v nadväznosti na uznesenie č. 772/2004, ktorým bola v bode C.5. uložená ministrovi životného prostredia a ministrovi obrany úloha predkladať každoročne v termíne do 30. júna na rokovanie vlády SR správu o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok.

Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov... Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov...

16.06. 2006, Enviroportal

Prinášame pripomienkové konanie 5 Návrhov výnosov Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre určité skupinu výrobkov.

Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,... Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,...

16.06. 2006, Enviroportal

Podnetom pre predloženie správy o plnení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 bola úloha v bode C.3. uznesenia vlády SR č. 892 z 9. novembra 2005 k správe o situácii v regiónoch postihnutých povodňami, o škodách a prijatých opatreniach na odstránenie následkov a prijatých protipovodňových opatreniach v rokoch 2004 a 2005.

Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd Európsky parlament sa vyslovil za prísnejšiu ochranu podzemných vôd

16.06.2006, Enviroportal

Európsky parlament sa na svojom nedávnom zasadnutí vyslovil za posilnenie štandardov EÚ na obmedzenie úrovní dusičnanov a pesticídov v podzemnej vode, ktorá poskytuje pitnú vodu pre dve tretiny Európanov.

Súkromné rezervácie chránia les komplexne Súkromné rezervácie chránia les komplexne

16.06.2006, Enviroportal

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritickými názormi na niektoré praktické kroky v obhospodarovaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmenej a viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.

Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla

15.06.2006, Enviroportal

Nadácia Zelená nádej vyhlásila začiatkom jari už druhý ročník fotografickej súťaže Príroda nepozná hranice. Súťaž je učená pre študentov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji. Touto súťažou chce nadácia motivovať študujúcu mládež na individuálne i skupinové výlety do prírody za jej krásami a hodnotami, pre ktoré je hodno ju chrániť. Na snímky, zachytávajúce nezabudnuteľné momenty z týchto potuliek po prírode, čaká nadácia do 7. júla 2006.

Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov

15.06.2006, Enviroportal

Koncom mája a začiatkom júna sa Slovensko predstavilo na dvoch zahraničných medzinárodných potravinárskych veľtrhoch, ktoré prispeli k prezentácii Slovenska a jeho gastronómie ako neoddeliteľnej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Krupinská Krupinica sa už nerozvodní Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

15.06.2006, Enviroportal

Povodňová situácia v roku 1999 na toku Krupinica v meste Krupina s jej následnými miliónovými materiálnymi škodami i tragickou smrteľnou udalosťou opätovne pripomenula nevyhnutnosť riešenia nevyhovujúcej situácie komplexnej protipovodňovej ochrany mesta. Keďže sa podobná potenciálna hrozba v posledných rokoch objavuje temer každoročne, bol Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. vypracovaný projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica.

14. jún - Svetový deň darcov krvi 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14.06.2006, Enviroportal

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.