Povoľujúci orgán

Je to obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Povoľujúcim orgánom môže byť všeobecný stavebný úrad, tzn. obec, ale aj špeciálny stavebný úrad - dráhový, obvodný banský úrad, úrad IPKZ, pozemkový úrad, vojenský stavebný úrad a ďalšie.