Projekt Jožko Zberčík a jeho družina učí deti chrániť prírodu a triediť odpad

08.01 2018, TASR

Prievidza, 29. decembra - Ilustráciami i pomocou básní vedie brožúrka Jožko Zberčík a jeho družina žiakov základných škôl k ochrane prírody a správnemu nakladaniu s odpadom. Projekt vytvorilo občianske združenie Spolu sme Prievidza.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť ochrany vody

20.12 2017,

Liptovská vodárenská spoločnosť vyhodnotila II. ročník súťažného projektu pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a odborných učilíšť v okrese Liptovský Mikuláš. V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať študentov rôznymi formami. Jednou z foriem je aj literárna súťaž, ktorej cieľom bolo poskytnúť študentom priestor na zamyslenie, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda.                        

MŽP SR zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

15.12 2017, TASR

Bratislava, 14. decembra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. Dokument má priniesť systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady a lesy.

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

13.12 2017,

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po ich vyhodnotení, aj vďaka príspevkom donorov do Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), viac ako 130-tisíc eur. Do uzávierky prvej pilotnej výzvy ZVF podali mimovládne organizácie 44 žiadostí o podporu ich projektových zámerov v celkovej sume 309 789 eur.

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

20.11 2017,

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšej odnože - 6. ročníka literárnej súťaže  MÚDRA PRÍRODA 2018. Súťažné práce majú odrážať pohľad mladých ľudí na tému ZMENY či PREMENY?

Ochranárske združenia vyzývajú predsedov VÚC na podporu envirovýchovy

16.11 2017, TASR

Bratislava, 15. novembra - Zástupcovia Siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála a Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) sa obrátili na novozvolených predsedov samosprávnych krajov s výzvou, aby venovali zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete (EVVO).

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s inváznymi rastlinami

09.11 2017,

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5. -  8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s vedúcou pedagogičkou Monikou Melišovou.

Pezinok: Tour Ekotopfilm - Envirofilm prinesie päť filmov aj diskusiu s tvorcami

23.10 2017, TASR

Bratislava/Pezinok, 21. októbra – Mesto Pezinok sa stalo partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm - Envirofilm, najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete. Do mesta zavíta jeho 44. ročník v pondelok 23. októbra.