ENVI-PAK usporil triedeným zberom v roku 2014 viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov

02.03 2015,

Vďaka triedenému zberu odpadov z obalov, ktorý podporil ENVI-PAK v roku 2014, bolo usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov. Úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo 5 osobných automobilov pri ceste okolo sveta.

ENVI-PAK vychováva budúcich spotrebiteľov

28.11 2014,

Spoločnosť ENVI-PAK uskutočnila v 2. polroku niekoľko dôležitých odborných podujatí. Najkomplexnejšími z hľadiska obsahu a rozsahu boli 5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber, určený samosprávam a odbornej verejnosti a pre výrobcov a dovozcov to boli okrem pravidelných školení aj odborný seminár k pripravovanému návrhu zákona o odpadoch. Pre budúcich spotrebiteľov ENVI-PAK pripravil alebo sa spolupodieľal na viacerých spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.

Množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %

21.11 2014,

Oprávnená organizácia ENVI-PAK každý rok vyhodnocuje vývoj v triedenom zbere na Slovensku. Výsledkom vyhodnotenia a širšej analýzy údajov za rok 2013 je, že na Slovensku narastá množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a naopak, miera triedenia odpadu klesá.

Víťazné filmy festivalu Ekotopfilm

24.10 2014, TASR

Medzinárodná porota Ekotopfilmu s predsedom Bruceom L. Bucklinom nemala ľahkú úlohu. Počas uplynulých dní videla až 134 súťažných filmov zo 40 krajín sveta. Práve z nich napokon vzišli tie víťazné.

Konferencia Samospráva a triedený zber 2014

10.10 2014, Enviroportal

Nový zákon o odpadoch bude najväčšou zmenou v odpadovom hospodárstve za posledných 12 rokov.

Na konferencii SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER vystúpia významní hostia z MŽP SR a NR SR

07.10 2014, Enviroportal

Na konferenciu SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014 potvrdili účasť a vystúpia s príspevkami k novému zákonu o odpadoch aj predstavitelia štátnej správy, štátny tajomník MŽP SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD. a Ing. Róbert Puci, člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Konferencia e+: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

24.07 2014,

Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. v spolupráci s kanceláriou K8 a veľvyslanectvom Holandského kráľovstva pripravuje 2. ročník konferencie Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2014 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Pozitívne závery kontrol SIŽP potvrdzujú význam vzdelávania výrobcov a dovozcov obalov

07.05 2014,

Slovenská inšpekcia životného prostredia je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci svojej činnosti vykonáva okrem iného aj kontrolu plnenia povinností podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva, najmä na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.