V Európe sa začína riečna revolúcia: Francúzsko spúšťa najväčší projekt odstraňovania priehrad

04.12 2017,

Bude Slovensko nasledovať tento trend?

Francúzska vláda schválila rozhodnutie odstrániť dve veľké priehrady na rieke Salune v Normandii. Vo Švédsku odstránili od roku 2011 vyše 300 bariér vrátane priehrad. Európske štáty sa začínajú venovať oživeniu riek a podporujú zelené opatrenia. Aj Slovensko vyčlenilo nemalé prostriedky na odstraňovanie bariér na vodných tokoch, zároveň však plánuje veľké priehrady. Ktorou cestou sa teda uberá Slovensko?
 
Osem rokov po tom, ako sa začalo Francúzsko zaoberať myšlienkou odstránenia priehrad vláda minulý týždeň schválila odstránenie dvoch veľkých priehrad na rieke Selune v Normandii. V roku 2018 sa odstráni priehradný múr Vezins, ktorý má výšku 35 m a 15 m vysoký múr na priehrade La Roche qui boit. Aj ďalším európskym krajinám sa v posledných rokoch darí odstraňovať malé a zastarané priehrady. Veľmi úspešné je najmä Fínsko a Švédsko. Oživenie rieky Salune však predstavuje najväčší projekt odstraňovania priehrad v Európe a výrazne posúva vodné hospodárstvo do novej éry – bližšie k prírode.
 
Aj Slovensko zaradilo do Operačného programu Kvalita životného prostredia opatrenia na odstraňovanie bariér na vodných tokoch. Zároveň sa však stále objavujú plány pre ďalšie, nové bariéry, ako sú vodné elektrárne, či priehrady. ,,Rozhodnutie odstraňovať nefunkčné bariéry na slovenských riekach veľmi oceňujeme, bude však veľmi dôležité, aby Ministerstvo životného prostredia zacielilo opatrenia tam, kde je to najviac potrebné z hľadiska ochrany  riečnych ekosystémov. Teda na naše najvzácnejšie rieky ocenené na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad Turiec”, vyjadrila sa Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
,,Spôsob odstránenia konkrétnej bariéry by mal byť nielen technicky realizovateľný, ale mal by byť pozitívnym prínosom pre prírodu aj obyvateľov. Zároveň je dôležité pripraviť jasný a záväzný harmonogram realizácie celého opatrenia. Nemenej podstatné bude preto zapojenie miestnych komunít a zainteresovaných skupín do plánovania trvaloudržateľného rozvoja v okolí riek”, dodáva.
 
Výstavba priehrad a iných umelých prekážok na tokoch v minulosti premieňali živé rieky na sériu stojacich vôd, spôsobili výraznú stratu populácií rýb a iných sladkovodných druhov živočíchov v celej Európe. Odstránenie týchto prekážok pomôže zvrátiť tento trend a poskytne nové príležitosti pre rybárov a ľudí žijúcich v blízkosti riek. ,,Demontáž týchto starých priehrad po viac ako 100 rokoch je dôležitým míľnikom, z pohľadu postoja Európy k riekam a vodnej energii," povedal Roberto Epple, zakladajúci prezident Európskej riečnej siete (European Rivers Network /ERN). ,,Odstránenie bariér na rieke Selune pomôže obnoviť rieku v dĺžke 90 km, čo umožní migráciu rýb a spôsobí obrovský rozmach života v rieke," dodal R. Epple.
 
 
Odkazy:

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody Voda