ČMS Odpady

Čiastkový monitorovací systém Odpady bol zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 442/1992 ako jeden zo systémov zameraných na monitorovanie stavu životného prostredia. Zameraný je na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi.

Prevádzkovaný je Centrom odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP - COHEM), ktoré sleduje vznik a nakladanie s odpadmi prostredníctvom niekoľkých informačných systémov.

Na zber a spracovanie všeobecných údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi je zameraný Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO). Na zber a spracovanie údajov o obaloch a odpadoch z obalov je určený informačný systém OBALY a na zber a spracovanie údajov o elektrických a elektronických zariadeniach a odpadoch z nich je určený informačný systém ELEKTRO.

Informačný systém RISO

Sledovanie vzniku a nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len "zákon o odpadoch" pracovisko vykonáva pomocou Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), ktorý je v prevádzke od roku 1995.

Údaje do systému RISO sú zbierané prostredníctvom pracovísk obvodných a krajských úradov životného prostredia, ktoré sú základnými vstupnými miestami údajov.

Tento zber údajov je založený na spracovaní hlásení subjektov činných v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie vzniku a nakladania s odpadmi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je v súčasnosti vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "evidenčná vyhláška"). Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, ktorý je plne kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa ktorého je vedená evidencia vzniku a nakladania s odpadmi, je uvedené v prílohe č. 4 evidenčnej vyhlášky. Pôvodcovia a držitelia odpadov (povinné subjekty) vedú evidenciu a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vedú evidenciu a podávajú hlásenia podľa § 21 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch. Tieto hlásenia podávajú raz ročne podľa § 10 ods. 2 evidenčnej vyhlášky za jednotlivé prevádzkarne územne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia údaje z hlásení vkladá do IS RISO.

Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje v zmysle úprav platnej legislatívy. Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci obvodných a krajských úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Ministerstva životného prostredia SR.

Limitom pre podávanie hlásenia je nakladanie s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (podľa § 10 ods. 1 evidenčnej vyhlášky). Limity neplatia pre druhy odpadov uvedené v prílohe 5 k evidenčnej vyhláške. Hlásenie podáva povinný subjekt za každú svoju prevádzkareň osobitne.

Povinné subjekty v hlásení uvádzajú sumárne údaje za každý druh odpadu, spôsob nakladania s ním a odberateľa predmetného druhu odpadu. Spôsoby nakladania sú legislatívne stanovené v súlade s predpismi EÚ číselníkmi "R" kódov (príloha č. 2 zákona o odpadoch) a "D" kódov (príloha č. 3 zákona o odpadoch). Navyše sú doplnené o dva spôsoby nakladania "Z" (Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku) a "DO" (Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti).

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov) sú od roku 2005 v zmysle medzirezortnej dohody Ministerstva životného prostredia SR a Štatistického úradu SR bezodplatne preberané zo zisťovaní Štatistického úradu SR, ktorému zasa rezort životného prostredia rovnako bezodplatne poskytuje údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi inými ako komunálnymi (odpady skupiny 01 až 19 podľa Katalógu odpadov).

Verejne prístupné sú agregované údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z informačného systému RISO a zisťovaní ŠÚ SR za roky 2005 až 2015.

Informačný systém OBALY

Informačný systém OBALY je zameraný na zber a spracovanie údajov o množstvách obalov ročne uvádzaných na trh v SR a tiež o množstvách odpadov z obalov a miere ich zhodnocovania. Na základe týchto údajov sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z obalov jednotlivými povinnými osobami a oprávnenými organizáciami.

Informačný systém zároveň obsahuje verejne prístupný register povinných osôb definovaný zákonom o obaloch. Na základe rozhodnutia MŽP SR vykoná SAŽP - COHEM zápis povinnej osoby do registra. Register sa vedie priebežne v rozsahu údajov obsiahnutých v žiadosti o zápis do registra.

Povinná osoba každú zmenu údajov dotýkajúcich sa registra oznamuje MŽP SR v stanovenej lehote podľa zákona o obaloch. Register je vedený priebežne.

Systémom sa tiež vedie evidencia údajov z ročných hlásení o obaloch uvedených na trh a plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podávaných povinnými osobami podľa zákona o obaloch raz ročne MŽP SR.

Systém je rozdelený na:

Informačný systém ELEKTRO

Informačný systém ELEKTRO je určený na zber a spracovanie údajov o množstvách elektrických a elektronických zariadení ročne uvádzaných na trh v SR a tiež o množstvách odpadov z elektrických a elektronických zariadení a miere ich zhodnocovania. Na základe údajov v tomto systéme sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení jednotlivými povinnými osobami, ktorými sú výrobcovia elektrozariadení.

Informačný systém zároveň obsahuje tiež register výrobcov elektrozariadení definovaný v zákone o odpadoch, ktorý je verejne prístupný. Výrobca elektrozariadenia je povinný požiadať o zápis do registra výrobcov elektrozariadení podľa zákona o odpadoch.

V informačnom systéme ELEKTRO sa vedie aj evidencia údajov z ročných hlásení výrobcu elektrozariadení podávaných výrobcami elektrozariadení MŽP SR pre jednotlivé kategórie elektrozariadení.

Systém je rozdelený na: