X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Register oprávnených osôb

Podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe overenia odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 183/2013 Z. z.

Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie.
Kontakt:
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru integrovanej prevencie, katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
Mgr. Jana Guštafiková, odbor integrovanej prevencie, jana.gustafikova@enviro.gov.sk

Prosíme užívateľov, aby v prípade zistenia chýb alebo nezrovnalostí, prípadne chybnej funkcionality kontaktovali pracovisko IPKZ pri SAŽP (katarina.liskova@sazp.sk, ipkz-bb@sazp.sk).