X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Právne predpisy EÚ

  • Smernica EP a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES [SK / EN]
  • Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií [SK/ EN]
Aktualizované k 13. 5. 2016