Tlačiť   PDF

Geologické hazardy

Dátum poslednej aktualizácie 24.11.2017

Definícia indikátora

Indikátor popisuje pohybovú aktivitu zosuvov a iných svahových deformácií (popis stavu na jednotlivých monitorovacích lokalitách).

Jednotka indikátora

%, tis.ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 2016 (2012)
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať svahovým zosuvom s nutným zameriavaním sa hlavne na dlhodobejší monitoring svahových deformácií na najnebezpečnejších lokalitách, kde boli ohrozené životy a zdravie obyvateľov, aby sa získali základné údaje pre potreby sanácie porušených území. Doterajšie praktické výsledky monitorovania svahových pohybov, ako aj perspektívy systematického doplňovania a využitia rozsiahlej databázy údajov ilustrujú odôvodnenosť dlhodobého monitorovania svahových pohybov.
 
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Ciele:
- Navrhnúť systém na monitorovanie, hodnotenie a revíziu adaptačných opatrení s ohľadom na dynamiku a neistoty budúceho vývoja scenárov zmeny klímy.

Navrhované adaptačné opatrenia pre horninové prostredie:
- Územia potenciálne náchylné na svahové pohyby stabilizovať – upraviť vodný režim a zabezpečiť vegetačné spevnenia. Do úprav zahrnúť možnosti enormných zrážok, úrovne povodňových vôd, ako aj dlhšie obdobia sucha ale tiež ekonomickú únosnosť opatrení.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 (2016)
Vláda bude podporovať sanáciu havarijných zosuvov a iných svahových deformácií ohrozujúcich životy, zdravie a majetok obyvateľov a prijme opatrenia zamerané na prevenciu geologických hazardov.

Kľúčová otázka

Aký je stav vybraných geologických hazardov ohrozujúcich prírodné prostredie a v konečnom dôsledku aj človeka?

Kľúčové zistenia

 • Podľa Atlasu máp stability svahov SR bolo do roku 2006 zaregistrovaných 21 190 svahových deformácií s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy územia Slovenska. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií mali zosuvy (19 104). V dôsledku výrazných extrémnych zrážok a povodní v posledných rokoch sa stabilitné pomery územia Slovenska veľmi zhoršili. V roku 2016 pracovníci ŠGÚDŠ vykonali registráciu 12 svahových deformácií.

Sumárne zhodnotenie

Prehľad výskytu svahových pohybovA – typologické členenie svahových pohybov: I – lokality zo skupiny zosúvania, II – lokality zo skupiny plazenia, III – lokality zo skupiny rútenia (stabilita skalných zárezov), IV – špeciálne lokality (Handlová-Stabilizačný násyp); B – regionálne inžinierskogeologické členenie slovenských Karpát (Hrašna a Klukanová, 2002 in Atlas krajiny SR, 2002): 1 – región jadrových pohorí: a – oblasť vysokých jadrových pohorí, b – oblasť jadrových stredohorí, 2 – región karpatského flyšu: a – oblasť flyšových vrchovín, subregión vonkajších flyšových Karpát, b – oblasť flyšových hornatín, subregión vonkajších flyšových Karpát, c – oblasť flyšových vrchovín, subregión bradlového pásma, d – oblasť flyšových vrchovín, subregión vnútorných flyšových Karpát, 3 – región neogénnych vulkanitov: a – oblasť vulkanických hornatín, b – oblasť vulkanických vrchovín, 4 – región neogénnych tektonických vkleslín: a – oblasť vnútrokarpatských nížin, b – oblasť vnútrohorských kotlín
Rozmiestnenie monitorovaných lokalít svahových deformácií na území SR (čísla lokatít zodpovedajú číslovaniu v tabuľke)
Zdroj: ŠGÚDŠ

Prehľad lokalít monitorovania zosuvov a iných svahových deformácií 
Typ svahového pohybu Lokality
Zosúvanie 1. Veľká Čausa, 2. Handlová-Morovnianske sídlislo, 3. Handlá-Kunešovská cesta, 4. Fintice, 5. Nižná Myšľa, 6. Kapušany, 7. Prievidza-Hradec, 8. Prievidza-V. Lehôtka, 9. Handlová-Žiarska ul., 10. Dolná Mičiná, 11. Ľubietová, 12. Slanec-TP, 13. Handlová - 1960, 14. Okoličné, 15. Bojnice, 16. Bardejovská Zábava, 17. Ďačov, 18. Lenartov, 19. Lukov, 20. Prešov-Horárska ul., 21. Prešov-Pod Wilec Hôrkou, 22. Čirč, 23. Krajná Poľana, 24. Čadca, 25. Červený Kameň, 26. Vranie, 27. Kvašov, 28. Košice-sídlisko Dargovských hrdinov, 29. Košice-Krásna, 30. Nižná Hutka, 31. Varhaňovce, 32. Vyšný Čaj, 33. Vyšná Hutka, 34. Šenkvice, 35. Ruská Nová Ves, 36. Petrovany, 37. Vinohrady nad Váhom, 38. Hlohovec-Posádka, 39. Kraľovany
Plazenie 40. Veľká Izra, 41. Sokoľ, 42. Košický Klečenov, 43. Jaskyňa p. Spišskou
Rútenie 44. Banská Štiavnica, 45. Handlová-Baňa, 46. Demjata, 47. Starina, 48. Slovenský raj-Pod večným dažďom, 49. Jakub, 50. Bratislava-Železná st., 51. Pezinská Baba, 52. Lipovník
Iné: Stabilita vodohospodárskeho diela 53. Handlová-Stabilizačný násyp
Zdroj: ŠGÚDŠ

Podrobné zhodnotenie

Geologické faktory v značnej miere ovplyvňujú  životné prostredie a preto je potrebné ich pravidelne monitorovať. Jeden z najvýznamnejších geodynamických procesov predstavujú svahové pohyby, ktoré sú monitorované prostredníctvom ČMS - Geologické faktory.
V rámci podsystému „Zosuvy a iné svahové deformácie“ sa v roku 2016 monitorovalo celkovo 43 lokalít. Vykonávalo sa monitorovanie troch základných typov svahových pohybov – zosúvanie na 31 pozorovaných lokalitách, plazenie na 4 lokalitách a náznaky aktivizácie rútivých pohybov na 8 lokalitách.

Na základe inklinometrických meraní boli zaznamenané v roku 2016 najväčšie aktivity svahových pohybov v obciach Kraľovany, Nižná MyšľaVyšná Hutka. Zvýšená aktivita bola zaznamenaná aj na lokalitách Prievidza-Hradec, Červený Kameň, Handlová-Morovnianske sídliskoVeľká Čausa. Je nutné pokračovať s ich monitorovaním. V obci Varhaňovce je zosuvom postihnutá kolónia. V postihnutom území doteraz neboli zrealizované žiadne sanačné opatrenia. Vybudovaná tu bola len sieť monitorovacích objektov, ktorá je však v súčasnosti zničená.

Samostatnou špecifickou skupinou hodnotenia stability prostredia je lokalita Stabilizačného násypu v Handlovej. Ide o hydrotechnické dielo, ktoré rozopiera dva zosuvné svahy, stabilizuje štátnu cestu I. triedy I/50 a zabezpečuje stabilitu obytnej zástavby v južnej časti mesta. Teleso násypu si v súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu monitorovacej siete. Takisto dôležité je aj preverenie stavu rigolov okolo telesa Stabilizačného násypu a vykonanie nevyhnutných opatrení na obnovenie ich funkčnosti.

V roku 2016 pracovníci ŠGÚDŠ vykonali registráciu 12 svahových deformácií (Detrík, Devín-Štítová ulica, Dolná Mičiná, Jelšava, Kozelník, Krajná Poľana, Kremnické Bane, Krivá Oľka, Malá Franková, Skároš, Snina-skládka TKO, Veľký Krtíš) a boli zostavené správy z obhliadky lokalít. Pri aktivizácii uvedených svahových deformácií sa dominantne uplatňovali klimatické pomery v kombinácii s nevhodnými antropogénnymi aktivitami.

 
Reálnu predstavu o porušenosti územia Slovenska svahovými deformáciami podáva plošná porušenosť, ktorá je prehľadne znázornená v nasledovnej tabuľke, pričom sú vyčlenené porušené územia z hľadiska ich využívania ako poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy a iných plôch (zastavané územia, ihriská, cintoríny...).


Plošná porušenosť územia SR zaregistrovanými svahovými deformáciami (Atlas, 2006)

Plocha Celková plocha Plocha
svahových
deformácií
Porušenosť svahovými
deformáciami
  (ha) (ha) k celkovej ploche (%) k porušenej ploche (%)
Celková plocha SR 4 903 347 257 591,2 5,25 -
Poľnohospodárska pôda 2 436 876 130 289,9 2,66 50,6
Lesná pôda 2 004 100 120 243,3 2,45 46,7
Iná plocha 462 371 7 058,1 0,14 2,7
Zdroj: MŽP SR

Celkovo je svahovými deformáciami porušené 5,25 % územia SR. U poľnohospodárskej pôdy je zaznamenaná porušenosť na 2,66 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy, u lesnej pôdy je to 2,45 %. Niektoré územia poľnohospodárskej pôdy porušené svahovými deformáciami sa však vplyvom sťažených podmienok na obrábanie prestali poľnohospodársky využívať a v súčasnosti sú zarastené, resp. zarastajú divokým trávnatým, krovinatým, resp. až lesným porastom.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Geologické hazardy sú škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku človeka. Medzi najvýznamnejšie takéto procesy patria svahové pohyby, zosuvy, tektonická a seizmická aktivita územia.
 

Metodika:


Geologické hazardy sú sledované hlavne prostredníctvom čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) – Geologické faktory, ktorý je tvorený samostatnými subsystémami.

Zoznam lokalít monitoringu subsystému –  Zosuvy a iné svahové deformácie
Stupeň
dôležitosti
Lokality monitoringu
I. Slovenský raj – Pod večným dažďom, Handlová – Baňa, Jakub, Starina, Bratislava – Železná studnička, Pezinská Baba, Lipovník
II. Dolná Mičiná, Ľubietová, Slanec – TP, Handlová – 1960/1961, Kvašov, Hlohovec – Posádka, Veľká Izra, Sokoľ, Košický Klečenov, Jaskyňa pod Spišskou, Banská Štiavnica, Demjata
III. Veľká Čausa, Handlová – Morovnianske sídlisko, Handlová – Kunešovská cesta, Fintice, Nižná Myšľa, Kapušany, Handlová – Žiarska ul., Okoličné, Bojnice, Bardejovská Zábava, Dačov, Lenartov, Lukov, Pečovská Nová Ves, Prešov – Horárska ul., Prešov – Pod Wilec Hôrkou, Čirč, Krajná Poľana, Čadca – Rieka, Košice – Dargovských hrdinov, Košice – Krásna, Nižná Hutka, Varhaňovce, Vyšný Čaj, Vyšná Hutka, Šenkvice, Ruská Nová Ves, Petrovany, Vinohrady nad Váhom, Stabilizačný násyp – Handlová


Lokality zo skupiny zosúvania boli monitorované súborom metód zaznamenávajúcich posuny alebo deformácie meraných objektov (metódy geodetické a inklinometrické), zmeny napätostného stavu prostredia (merania poľa pulzných elektromagnetických emisií) a stav najdôležitejších zosuvotvorných faktorov (režimové pozorovania zmien hĺbky hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení).

Metódy monitorovania subsystému -  01 Zosuvy a iné svahové deformácie:
 • Metódy monitorovania zosuvných pohybov
  • Metódy zaznamenávania zmien na povrchu zosuvov
   • geodetické metódy merania zmien polohy poz. bodov
   • metóda merania povrchovej reziduálnej napätosti
  • Metódy zaznamenávania podpovrchových zmien
   • metóda presnej inklinometrie
   • metóda merania pulzných elektromagnetických emisií
  • Režimné pozorovania
   • metódy merania zmien úrovne hladiny podzemnej vody
   • meranie výdatnosti, teploty a mernej konduktivity vody
 • Metódy monitorovania pazivých pohybov
  • Metódy digitálnej fotogrametrie
  • Metódy dilatometrické
  • Metóda merania mikromorfometrických zmien

Analýza porušenosti územia SR svahovými deformáciami je vypracovaná na základe Atlasu máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006).

 

Zdroj dát:

ŠGÚDŠ

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: