Tlačiť   PDF

Odpadové vody z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 01.02.2017

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Jednotka indikátora

tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Sektor B – Ochrana a racionálne využívanie vôd

5. Zavedenie opatrení na zníženie znečistenia vodných tokov v IV. - V. triede čistoty, vytvorenie podmienok a zavedenie systému na ich revitalizáciu, celkové zníženie znečistenia vodných tokov aj v II. - III. triede čistoty o jednu tretinu (okrem ČOV a kanalizácií).
9. Zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych, teratogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok vo vode (polychlórované bifenyly, dusičnany, dusitany, ťažké kovy, polyaromatické uhľovodíky), na vopred stanovenú prípustnú mieru.

Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2015 (2006)
Strategické ciele vodohospodárskej politiky do roku 2015:
3.1 Skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ

Kvalitatívna ochrana povrchových vôd      
Na základe poradia naliehavosti riešiť najmä najvýznamnejšie zdroje bodového znečistenia spôsobovaného verejnými kanalizáciami a priemyselnými zdrojmi znečistenia.

Obmedziť produkciu odpadových vôd a v nich obsiahnutých znečisťujúcich látok priamo u ich producentov (úprava v technológii výroba, využívanie recirkulácie, ap.).
Prehodnotiť súčasné vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd s cieľom pripraviť opatrenia na zabezpečenie súladu s kritériami na ochranu pred vypúšťaním nebezpečných látok príslušných smerníc EÚ.
Riešiť ochranu pred znečistením dusičnanmi v spolupráci s poľnohospodármi.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti?

Kľúčové zistenia

  • Po roku 2004 mal vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti kolísavý charakter. V roku 2015 bolo celkovo vypustených 130 217 m3 odpadových vôd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, čo predstavuje pokles o 7,9 % oproti roku 2014.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_smile
Od roku 2004 sú údaje o odpadových vodách spracované z databázy SHMÚ - Súhrnnej evidencii o vodách. Z toho dôvodu poskytované údaje nemusia byť v súlade s údajmi z predchádzajúceho obdobia, kde sa pri spracovaní odpadových vôd vychádzalo z ročných bilancií pripravovanými SVP, š.p.. Od roku 2004 kleslo množstvo odpadových vôd z poľnohospodárstva, pričom v niektorých rokoch boli zaznamenané ich zvýšené hodnoty. Medziročne došlo k poklesu objemu odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti predstavujú odpadovú vodu z rastlinnej a živočíšnej výroby spolu. Jej súčasťou sú exkrementy zvierat, rezíduá pesticídov, priemyselných hnojív, dusičnany, fosforečnany.

Vypúšťané množstvo odpadových vôd na území SR súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v roku 2015
Odpadová voda
z poľnohospodárstva
Objem
(tis.m3.r-1)
Ncelk
(t.r-1)
Pcelk
(t.r-1)
CHSKCr
(t.r-1)
BSK5 ATM
(t.r-1)
Čistená 21,017 0,358 0,046 0,885 0,330
Nečistená 109,200 0,000 0,000 0,000 0,000
Spolu 130,217 0,358 0,046 0,885 0,330
Zdroj: SHMÚ

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

BSK5 je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri aeróbnych procesoch a bez súčinnosti fotosyntetizujúcich mikroorganizmov za určitý čas
 
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel

Ncelk - Celkový dusík

Pcelk - Celkový fosfor
 

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Zdroj dát:
SHMÚ


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: