Tlačiť   PDF

Odpady z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 01.02.2017

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Sektor C – Odpadové hospodárstvo
  9. Vypracovanie a realizovanie Programov odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach a zhodnotenie ich účinnosti.
10. Spracovávanie a využívanie biologických odpadov na organické hnojivá.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Ciele:
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2014 - 2018 (2013)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010 k predchádzaniu vzniku odpadu. To znamená, že v roku 2018 bude odpadového hospodárstvo SR zosúladené s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 novely zákona o odpadoch. Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až  potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie). Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou.

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 (2015)
Program je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.    
Hlavný cieľ:
Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.
Strategický cieľ:
Odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady. 

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadov vyprodukovaných poľnohospodárskou činnosťou?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2005 do roku 2015 mala celková produkcia odpadov z poľnohospodárstva kolísavý charakter, pričom sa za dané obdobie jej objem znížil o 12,5 %.
  • V roku 2015 bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 578 466,92 t ostatných a nebezpečných odpadov spolu.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_smile emo_sad
Došlo k zmene metodiky a údaje sú navzájom neporovnateľné. V období rokov 2005 - 2015 kleslo množstvo odpadov vyprodukovaných z poľnohospodárskej činnosti. Medziročne došlo k nárastu produkcie odpadov.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch (výbušnosť, oxidovateľnosť, vysoká horľavosť, horľavosť, dráždivosť, škodlivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť, vývojová toxicita, mutagénnosť, látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny, látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík a ekotoxicita).
 

Metodika:

Zisťovanie údajov o odpadoch z poľnohospodárstva sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov odpadov (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.).
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje na základe európskeho katalógu odpadov, ktorý je v SR vydaný formou vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť O – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo N – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR a od roku 2014 MŽP SR.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: