Vyhľadávanie

Fascinujúci svet hmyzu

01.04.2017 - 24.04.2017 Liptovský Mikuláš

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:SMOPAJ

Výstava My sa nevieme sťažovať nahlas

12.04.2017 - 30.04.2017 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá sa uskutoční 12.apríla 2017 o 11:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Výstava: XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“– téma aktuálneho ročníka EGO versus EKO Organizátori: Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára, BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica Trvanie výstavy: 12.4. – 18.6.2017 Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31, www.muzeumbs.sk
Viac informácií: pozvánka
 

http://www.muzeumbs.sk/vystava-my-sa-nevieme-stazovat-nahlas12-april-18-jun-2017-galeria-j-kollara/

Odborná exkurzia environmentálne záťaže

19.04.2017 - 21.04.2017 Banská Bystrica a okolie


Trojdňová exkurzia pre študentov Poľnohospodárskej univerzity v Nitre, katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav.
Program podujatia je rozdelený na 2 časti:

 • exkurzia zameraná na lokality EZ – kalové pole ZSNP v Žiari nad Hronom, Predajná – skládky PO I a II, Ľubietová-Podlipa, flotačná úpravňa Špania Dolina...
 • 3 informačné bloky venované vybratej problematike EZ:
  • stav riešenia EZ v SR a EÚ vrátane predstavenia aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021),
  • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží zrealizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v predošlom programovom období 2007 – 2013,
  • podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020),
  • predstavenie Informačného systému EZ a jeho nových súčastí a prepojení s IS verejnej správy,
  • analýza rizika znečisteného územia a hodnotenie rizík – predstavenie prostredníctvom prípadových štúdií, ai.

 

Organizátor:SAŽP, Poľnohospodárska univerzita v Nitre
E-mail:lenka.lackoova@gmail.com

EKOROK S NESTLÉ 2017

21.04.2017 - 21.04.2017 Námestie slobody Prievidza
Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv „Dňa Zeme“ žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“. Tento projekt už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. Tento rok mal projekt názov „Život pod lupou“ a bol zložený z troch častí. Program na Námestí slobody v čase od 9.30 do 12:00 hod.: 9:30 začiatok prezentácie aktivít ZŠ v stánkoch 9:40 slávnostné otvorenie 9:50 – 11:30 kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí 11:30 – 12:00 záverečné vyhodnotenie a ocenenie, záver Projekt „Život pod lupou“, ktorý mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na šk. r. 2016/2017 prebiehal v nasledovných častiach: - V 1. časti „Zelený nápad“ realizovali 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu plán revitalizácie a obnovy časti okolia, alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku boli vybrané projekty ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Ul. Energetikov a MŠ Náb. sv. Cyrila. - V 2. časti s názvom „Ekoinfo“ realizovali školy do 12. 4. 2017 rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O uskutočnených aktivitách ZŠ pravidelne informovali na svojich internetových stránkach. - Záverečná 3. časť projektu „Deň zeme“ sa uskutoční v piatok 21.4. na Námestí slobody za účasti zástupcov siedmich základných škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. Žiaci budú prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“ pod názvom „Život pod lupou“. Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácie doplnia žiaci kultúrnym programom plným tanca, spevu a zábavy. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravia tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobia zvonkohru a netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnia dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí.
http://www.cvcpd.sk

Svetový deň zeme v Slovenskom banskom múzeu

21.04.2017 - 21.04.2017 Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum pozýva osláviť Deň Zeme prostredníctvom tematickej vychádzky po žile Terézia, ktorá sa uskutoční 21.apríla 2017 od 9:00 hod. Stretnutie bude na Nám. sv. Trojice 6, pred budovou Mineralogickej expozície-Berggericht. Podujatie je súčasťou Roku Márie Terézie v Slovenskom banskom múzeu. Po skončení vychádzky je možné sfárať aj do bane za špeciálne vstupné 2,00 €/osoba. Kontakt: mineralog@muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk