X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Vyhľadávanie

ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018 Horský hotel Sepetná, Ostravice

Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Tematické okruhy konferencie:
 • Odpady
  • Cirkulárna ekonomika
  • Zmeny na trhu s odpadmi
  • Energetické využitie odpadov
  • Odpady v ČR; Evidencia prepravy odpadov v systéme SEPNO
  • Aktuálny stav legislatívy
 • EIA, IPPC, BREF, BAT
  • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
  • Skúsenosti so zlúčením stavebného a EIA konania
  • Aktuálne závery o BAT
  • Revízia BREF
  • Monitoring životného prostredia
 • Ovzdušie
  • Dôsledky implementácie smernice 2015/2193 (stredné zdroje) do českého a slovenského práva
Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

Registrácia: http://ekonferencia.sk/enviro2018/prihlaska.html

Viac informácií: Program


Organizátor:EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Dedina roka 2017

28.04.2017 - 28.04.2017

Uzávierky prihlášok do súťaže Dedina roka 2017
Viac informácií: www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Dedina roka 2017

27.04.2017 - 27.04.2017 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Seminár pre príjemcov dotácií v rámci POD 2017.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Dedina roka 2017

26.04.2017 - 26.04.2017 Mikušovce

Seminár pre príjemcov dotácií v rámci POD 2017.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Doprava v 20. storočí v česko-slovenskom kontexte

26.04.2017 - 30.04.2017 Žilina
Organizátor:SAV

Dedina roka 2017

25.04.2017 - 25.04.2017 Alekšince

Seminár pre príjemcov dotácií v rámci POD 2017.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Inšpirácie pre sebestačnosť

24.04.2017 - 27.04.2017 Družstevná pri Hornáde


Účastníkov konferencie čakajú prezentácie, zamerané na praktické a inšpiratívne spôsoby lepšieho využitia verejných priestranstiev a pozemkov obcí, škôl či súkromných spoločností.  Zástupcovia samospráv obcí, vedenia škôl, mimovládnych organizácií, štátnych aj súkromných zariadení, ale aj farmári a podnikatelia budú mať príležitosť vypočuť si zaujímavé riešenia nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych krajín EU. Medzi najzaujímavejšie prezentácie bude patriť prednáška nositeľa „Košičan roka“ Petra Gombitu o sociálnej farme, ktorú vytvoril pre ľudí bez domova. Úspešný starosta a manažér Vladimír Ledecký porozpráva o príklade úspešného obecného podniku Spišský Hrhov. Odborníčka na verejnú zeleň Zuzana Hudeková  bude rozprávať o  prírode blízkej údržbe zelene so vzťahom ku klimatickým zmenám. Predstavené budú aj praktické inovatívne projekty, ako napríklad dodávanie miestnych bio potravín  Debnička od babičky, terapeutická záhrada Ryton Organic Gardens z Veľkej Británie, alebo úspešná komunitná farma Pólyán z Maďarska.
Viac informácií: http://www.sosna.sk/content/konferencia-pir-cie-pr

Organizátor:SOSNA

EKOROK S NESTLÉ 2017

21.04.2017 - 21.04.2017 Námestie slobody Prievidza
Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv „Dňa Zeme“ žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“. Tento projekt už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. Tento rok mal projekt názov „Život pod lupou“ a bol zložený z troch častí. Program na Námestí slobody v čase od 9.30 do 12:00 hod.: 9:30 začiatok prezentácie aktivít ZŠ v stánkoch 9:40 slávnostné otvorenie 9:50 – 11:30 kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí 11:30 – 12:00 záverečné vyhodnotenie a ocenenie, záver Projekt „Život pod lupou“, ktorý mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na šk. r. 2016/2017 prebiehal v nasledovných častiach: - V 1. časti „Zelený nápad“ realizovali 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu plán revitalizácie a obnovy časti okolia, alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku boli vybrané projekty ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Ul. Energetikov a MŠ Náb. sv. Cyrila. - V 2. časti s názvom „Ekoinfo“ realizovali školy do 12. 4. 2017 rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O uskutočnených aktivitách ZŠ pravidelne informovali na svojich internetových stránkach. - Záverečná 3. časť projektu „Deň zeme“ sa uskutoční v piatok 21.4. na Námestí slobody za účasti zástupcov siedmich základných škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. Žiaci budú prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“ pod názvom „Život pod lupou“. Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácie doplnia žiaci kultúrnym programom plným tanca, spevu a zábavy. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravia tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobia zvonkohru a netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnia dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí.
http://www.cvcpd.sk

Svetový deň zeme v Slovenskom banskom múzeu

21.04.2017 - 21.04.2017 Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum pozýva osláviť Deň Zeme prostredníctvom tematickej vychádzky po žile Terézia, ktorá sa uskutoční 21.apríla 2017 od 9:00 hod. Stretnutie bude na Nám. sv. Trojice 6, pred budovou Mineralogickej expozície-Berggericht. Podujatie je súčasťou Roku Márie Terézie v Slovenskom banskom múzeu. Po skončení vychádzky je možné sfárať aj do bane za špeciálne vstupné 2,00 €/osoba. Kontakt: mineralog@muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

 

Odborná exkurzia environmentálne záťaže

19.04.2017 - 21.04.2017 Banská Bystrica a okolie


Trojdňová exkurzia pre študentov Poľnohospodárskej univerzity v Nitre, katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav.
Program podujatia je rozdelený na 2 časti:

 • exkurzia zameraná na lokality EZ – kalové pole ZSNP v Žiari nad Hronom, Predajná – skládky PO I a II, Ľubietová-Podlipa, flotačná úpravňa Špania Dolina...
 • 3 informačné bloky venované vybratej problematike EZ:
  • stav riešenia EZ v SR a EÚ vrátane predstavenia aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021),
  • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží zrealizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v predošlom programovom období 2007 – 2013,
  • podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020),
  • predstavenie Informačného systému EZ a jeho nových súčastí a prepojení s IS verejnej správy,
  • analýza rizika znečisteného územia a hodnotenie rizík – predstavenie prostredníctvom prípadových štúdií, ai.

 

Organizátor:SAŽP, Poľnohospodárska univerzita v Nitre
E-mail:lenka.lackoova@gmail.com

Vyhlásenie 18. ročníka envirosúťaže Hypericum 2017

19.04.2017 - 19.04.2017


Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Výstava My sa nevieme sťažovať nahlas

12.04.2017 - 30.04.2017 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá sa uskutoční 12.apríla 2017 o 11:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Výstava: XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“– téma aktuálneho ročníka EGO versus EKO Organizátori: Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára, BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica Trvanie výstavy: 12.4. – 18.6.2017 Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31, www.muzeumbs.sk
Viac informácií: pozvánka
 

http://www.muzeumbs.sk/vystava-my-sa-nevieme-stazovat-nahlas12-april-18-jun-2017-galeria-j-kollara/

Vtáčie vítanie jari

07.04.2017 - 07.04.2017 Lesopark, Žilina


Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozývajú verejnosť na pozorovanie vtáctva v žilinskom lesoparku Chrasť, kde privítame jarných navrátilcov a spoznáme spev viacerých druhov vtákov. Akcia sa zrealizuje v podvečerných hodinách s koncom po zotmení, aby sme spoločne zistili, ktoré druhy sov tu žijú. Odborný výklad: Tomáš Flajs Kedy? V piatok 7.4.2017 o 18:30. Trvanie približne dve hodiny. Kde? Vstup do lesoparku Chrasť od Žilinskej univerzity, brána pri kaplnke. Viac informácií: pozvánka
 

Organizátor:Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Telefón:0911011426
E-mail:gabriela.kalasova@sopsr.sk

Veľkonočný jarmok a veľkonočné tvorenie v Dielničke

07.04.2017 - 08.04.2017 Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof

Slovenské banské múzeum pozýva na podujatie „VEĽKONOČNÁ JARMOČNÁ ULIČKA”, ktoré sa uskutoční 7. a 8. apríla 2017 v priestore Dielničky a v priestore pred Dielničkou-Višňovského ulica, pri príležitosti veľkonočných sviatkov. Na Višňovského ulici, remeselní majstri ponúknu svoju keramiku, medovníky, textilné dekorácie , výrobky z dreva, kraslice, korbáče, čokoládu a všeličo iné … a v Dielničke v Kammerhofe si môžete vlastnoručne vyrobiť kraslice voskovaním, leptaním, obliepaním slamou, odrôtovaním, ale aj vyrobiť „Morenku” a to za 1,50 €. VEĽKONOČNÝ JARMOK a tvorenie v Dielničke sa uskutoční v piatok 7. apríla v čase od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu 8. apríla od 9:00 do 17:00 hod. Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk
 

Dedina roka 2017

06.04.2017 - 06.04.2017 Obecný úrad Semerovo


Seminár organizovaný k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2017
Viac informácií: Pozvánka, Harmonogram, www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie organizuje študijnú cestu

05.04.2017 - 07.04.2017


Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Dedina roka 2017

04.04.2017 - 04.04.2017 Obecný úrad Dobrá Niva


Seminár organizovaný k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2017
Viac informácií: Pozvánka, Harmonogram, www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Dedina roka 2017

03.04.2017 - 03.04.2017 Obecný úrad Spišský Hrhov


Seminár organizovaný k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2017
Viac informácií: Pozvánka, Harmonogram, www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Medzinárodný deň vtáctva

01.04.2017 - 01.04.2017


Vítanie žeriavov v Sennom
Jarný Požitavský vtáčí festival na Žitavskom luhu
Jarná migrácia vtáctva na Dunaji, Čunovo-Bratislava
Ornitologická expedícia na Badínske rybníky
Medzinárodný deň vtáctva v Trenčianskom luhu

Viac informácií: http://www.vtaky.sk
 

Organizátor:SOS/BirdLife Slovensko

Fascinujúci svet hmyzu

01.04.2017 - 24.04.2017 Liptovský Mikuláš

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:SMOPAJ