Vyhľadávanie

SEA/EIA 2018

23.05.2018 - 24.05.2018 Hotel v Nízkych Tatrách/Vysokých Tatrách


Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2018 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti vodného hospodárstva.

Tematické okruhy konferencie:

  • problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na európskej a národnej úrovni, požiadavka EÚ na úpravu súčasného SEA/EIA procesu v národnej legislatíve,
  • skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v okolitých krajinách Českej republike, Poľsku, Maďarsku,Rakúsku a Ukrajine,
  • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie činností vo vodnom hospodárstve,
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie priemyselných zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie,vodných stavieb a činností v územiach významných z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
  • postupy, metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie, použitie výsledkov špecializovaných analýz pre EIA, napr. hodnotenie podľa čl 4.7. rámcovej smernice o vode a väzba s EIA/SEA,
  • praktické skúsenosti s odvolacími konaniami a výsledkami preskúmavania rozhodnutí,
  • účinnosť opatrení a výsledky monitorovania stavieb počas výstavby a prevádzky

Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:MŽP SR, SAŽP
E-mail:eia@sazp.sk

Slovakia Going Zero Waste

05.05.2018 - 05.05.2018 Ekonomická univerzita, Bratislava


Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov (kilogram denne (!)) na každého jedného z nás. Z tohto množstva sa vytriedi a zrecykluje len 12%: tým sa radíme na posledné priečky v rámci EÚ. Množstvo cenných a zhodnotiteľných materiálov tak končí na skládkach a zamoruje naše životné prostredie.
Viac informácií: http://zero-waste.sk/

 

Organizátor:Zero Waste

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

02.05.2018 - 02.05.2018 Cikkerova sieň, Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica


Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na seminár v oblasti environmentálnych záťaží. Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: Pozvánka, http://globus.enviroportal.sk/prihlaska_seminar_ez//