Právne predpisy SR

Prehľad právnych predpisov s anotáciou: (81 kB), (471 kB)

Právna úprava odpadov

Právna úprava nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu

  • Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z.
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiace právne predpisy

  • Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odborno-metodické usmernenia MŽP SR
Vzory tlačív - vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 20. 1. 2017