Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

Vypalovanie trávy

15.03.2017

Dobrý deň! Už asi týždeň-dva sa vypaluje tráva na hrádzi kanála Gabčíkovo-Topoľníky v úseku medzi STO Dolný Bar a Topoľníkmi. Niekedy je to nechané na pospas, inokedy sa tam okolo ohňa motá človek. O to zarážajúcejšie, že tráva je a bola pekne pokosená. Narobia týmto veľkú škodu. Podobne dopadla hrádza pri Povode a Pataši v okr. DS, Holiroch okr. KN, atď. Bolo by treba osvety. S pozdravom
Reagovať

RE:Vypalovanie trávy

16.03.2017

Dobrý deň, ako postupovať, nájdete v článku na adrese https://www.enviroportal.sk/clanok/vypalovanie-travy. S pozdravom Mgr. P. Horváthová/SAŽP
Reagovať

obaly

15.03.2017

Dobrý deň, chcem sa informovať: spoločnosť sa zaoberá výrobou produktu ktorý balí do obalu od výrobcu, ktorý je zaregistrovaný v Reg.výrobcov vyhradeného výrobku. Zabalený produkt spoločnosť produkuje ďalej do zahraničia určitej spoločnosti. Na trhu sa žiadny tovar ktorý balí, ani u nás doma ani v zahraničí neobjavuje pod touto značkou.Preto sa pýtam: musí byť táto spoločnosť registrovaná v ,,Reg.výrobcov vyhradeného výrobku,,? Ďakujem za odpoveď.Mikulcová
Reagovať

POH

09.03.2017

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o info, či už je schválený Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem za odpoveď, L.T.
Reagovať

RE:POH

09.03.2017

Dobrý deň, povinnosť vypracovať POH má okresný úrad v sídle kraja. Odkaz naň nájdete na adrese: http://www.minv.sk/?informacie-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-odpadove-hospodarstvo. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Skládka stavebného odpadu

08.03.2017

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či zákon povoľuje zriadenie skládky stavebného odpadu v areály stavebnej firmy umiestnenej v zastavanej časti obce, kde zároveň dochádza aj drveniu tohto odpadu, najmä betónu, sute, porobetónu. Táto činnosť spôsobuje zvýšený hluk počas celého pracovného dňa, ale najmä zvýšenú prašnosť životného prostredia a znečistenie okolia rodinných domov a verejného priestranstva, čo môže mať priamo negatívny vplyv na zdravie najmä v obci žijúcich ľudí. Ďalej by som sa sa chcel informovať, či k takejto činnosti podnikateľského subjektu je potrebný súhlas obce, prípadne občanov žijúcich v okolí areálu stavebnej firmy a u koho by sa mohol podať podnet -sťažnosť v tejto veci. Ďakujem za skorú odpoveď. Kiss
Reagovať

Všeobecne k rozkladu

06.03.2017

Dobrý deň 1.Dokedy /dni atď./ musí vydať rozhodnutie rozkladová komisia k podanému rozkladu. 2. V prípade nesúhlasu so stanoviskom rozkladovej komisie k rozkladu , aký je ďalší možný postup ? ďakujem
Reagovať

RE:Všeobecne k rozkladu

09.03.2017

Dobrý deň, 1.Ak podá niekto rozklad voči stanovisku MŽP SR, dokedy má resp. v akom termíne má zasadať rozkladová komisia. V zmysle § 61 ods. 1 správneho poriadku sa rozklad môže podať iba proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, teda rozklad sa nepodáva proti stanoviskám MŽP SR, ale iba proti jeho prvostupňovým rozhodnutiam. V prípade podania rozkladu sa Osobitná komisia ministra ŽP SR pre konanie vo veciach rozkladov riadi ustanovením § 49 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého: „V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“ Zasadnutie osobitnej komisie o návrhu rozhodnutia vo veci podaného rozkladu je operatívne určené tak, aby rozhodnutie o rozklade mohlo byť vydané vo vyššie uvedenej lehote. 2. Je možné podať odvolanie, voči rozhodnutou rozkladovej komisie ? Podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku: „O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného, rozhodnutie o rozklade nevydáva osobitná komisia, ale minister ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy (osobitná komisia je iba jeho poradným orgánom), pričom proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. S pozdravom JUDr. Závodníková, MŽP SR
Reagovať

Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

15.02.2017

Dobry den, rad by som inicioval kontrolu projektu "Mala vodna elektraren na rieke Vah Liptovsky Ján". Ide mi najma o sulad vystavby s projektovou dokumentaciou (najma bagrovanie koryta rieky pod elektrarnou) nakladanie s vytazenym materialom a v neposlednej rade o kontrolu miesta stavebnej cinnosti. Vytazeny material sa vozi do stredu dediny Podturen na skladku, kde sa nasledne preosieva a odvaza mimo stavbu. Suvisi tato cinnost s cinnostou stavebnika?
Reagovať

RE:Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

17.02.2017

Dobry den, odporucam vam obratit sa na Slovensku inspekciu zivotneho prostredia a to konkretne na odbor inspekcie ochrany vod. Kontakty mozete najst na tomto linku http://www.sizp.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog. Podmienok pre vystavbu a prevadzku elektrarne su stanovene vo vodopravnom a stavebnom konani. Vodopravne konanie vykonava Okresny úrad v L. Mikulasi a preto vam odporucam obratit sa na pracovnikov tohto uradu. Kontakty su na linku http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-35 Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Nebezpečný odpad

09.02.2017

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť v oblasti nkaldania s nebezpečným odpadom. Sme firma, ktorej činnosťou je spracovanie projektov. Pre svoju prácu používa počítače, ktorých súčasťou je aj záložný UPS systém, ktorého srdcom je olovená batéria, ktorá je podľa Katalógu odpadov vedená pod číslom 160601 a ide o nebezpečný odpad. My v prípade skončenia životnosti takejto batérie ju odovzdávame na miesto spätného zberu. Dopočula som sa ale že my by sme takéto batérie nemali prevážať, čo sa my zdá byť zvláštne nakoľko ide za celý rok o cca 10 ks batérií, čo je dokopy cca 23 kg. Je niekde presne definované aká by mala byť preprava prípadne nijaké opatrenia na prepravu takéhoto druhu nebezpečného odpadu.
Reagovať

RE:Nebezpečný odpad

17.02.2017

Dobrý deň, na prepravu použitých prenosných batérií na miesto spätného zberu sa nevzťahujú špeciálne podmienky prepravy. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Nebezpečný odpad

22.02.2017

Dobrý deň. Vedeli by ste mi poradiť aj ako postupovať pokiaľ tieto olovené batérie, ktoré sú súčasťou záložného UPS systému pracovných počítačov nechceme evidovať ako odpad. My totiž postupuje pri nakladaní s nimi takto: Po nezareagovaní záložného UPS systému pri výpadku el. prúdu sa táto baterka vyberie a je odovzdaná firme na kontrolu jej funkčnosti (teda či ešte spĺňa požadované parametre a môže byť ďalej použitá). V prípade, že nám kontrolná firma povie, že baterka sa už nedá ďalej používať na svoje účely zostáva v tejto firme a tá ju príslušným spôsobom spracuje. Ak postupujeme takýmto spôsobom vzniká v našej firme nebezpečný odpad? Ďakujem za skorú odpoveď.
Reagovať

platnosť registrácie

27.01.2017

Dobrý deň. Máme registráciu podľa 223/2001, § 71 na obchodníka a sprostredkovateľa z r. 2013. Je táto registrácia platná alebo je potrebné požiadať o novú?? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:platnosť registrácie

31.01.2017

Podľa názoru autorov publikácie Zákon o odpadoch Komentár, EUROKÓDEX, s. r .o., apríl 2016, ak je podnikateľ už zaregistrovaný (podľa predchádzajúcich predpisov), nemusí sa registrovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Dotaz k MVE

25.01.2017

Dobrý deň, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a jej novely účinnej od 1.1.2017 podlieha každá MVE (bez ohľadu na jej výkon) zisťovaciemu konaniu. Chceli by sme sa spýtať, či môže obecný úrad (príslušný stavebný úrad) vydať územné rozhodnutie bez tohto posúdenia. Problém je v tom, že projekt už raz posudzovaný bol v predchádzajúcom období a Okresný úrad rozhodol, že nepodlieha posudzovaniu z dôvodu výkonu podľa aktuálneho znenia zákona č. 24/2016. Dodnes právoplatné územné konanie nebolo vydané, viackrát sa menil projekt MVE. Ďakujem Vám za odpoveď.
Reagovať

RE:Dotaz k MVE

27.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na okresný úrad, do ktorého spadá Vaša obec a to konkrétne na pracovníka, ktorý má na starosti agendu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kontakt si môžete pozrieť na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit. Upozorňujem Vás, že v prípade, že došlo k zmene projektu, je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov tejto zmeny na ŽP. Ide o zisťovacie konanie zmeny činnosti. To by Vám podal informáciu pracovník na okresnom úrade. S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Vyrub stromov

25.01.2017

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom vyrúbu paletových drevín /topoľ,vrba,agat/. Obhospodarujem pozemok na ktorý vedie prístupová cesta s s odvodňovacia kanálom ale je zarastená, lebo nikto ju min. 15 rokov neudržiaval. Na svoj pozemok chodím cez susedov pozemok ale je to problematické ked on má zasiatu inú plodinu ako ja tak mu ju poškodzujem. Kde mam pytač povolenie o vyrub týchto drevín je to v extraviláne obce. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Vyrub stromov

06.02.2017

Dobrý deň, súhlas na výrub drevín vydáva orgán ochrany prírody (OP). Tým je zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obec, ak si okresný úrad nevyhradil pôsobnosť obce. Orgán OP pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny postupuje v súlade s § 47 ods. 3 zákona a § 17 ods. 8 až 14 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 47 ods. 4 zákona. S pozdravom Peter Kapusta, SAŽP
Reagovať

Vlastník pozemku a konanie podľa parag.15

21.01.2017

Ak na PZ prebieha trestne konanie vo veci divokej skládky, môže okresný úrad začať voči vlastníkovi pozemku konanie podľa parag. 15 ods.9 písm.b ) zákona alebo sa na tento stav vzťahuje parag.15 ods.14 a 15. zakona.
Reagovať

povodňová mapa

20.01.2017

Dobrý deň, rada by som sa informovala, kde sa nachádzajú tie najviac rizikové oblasti za posledných 10 rokov, čo sa týka povodňového rizika, prípadne ak by bola k dispozícii mapa povodní s prípadnými následkami, čo voda spôsobila, škodami aké zanechala a finančné vyčíslenie. Za odpoveď vopred ďakujem S pozdravom Monika Danková

RE:povodňová mapa

23.01.2017

Dobrý deň, informácie, ktoré hľadáte nájdete v dokumentoch "Predbežné hodnotenie povodňového rizika", "Povodňové mapy" a "Plány manažmentu povodňového rizika", ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/. Mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia sú dostupné aj tu: http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx. V prípade požiadaviek na vysvetľujúce informácie k týmto mapám kontaktujte Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (www.svp.sk). S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

12.01.2017

Dobrý deň. U nás v obci Čierne pri Čadci je naplánovaná stavba spaľovne nebezpečného odpadu. táto spaľovňa má byť postavená v tesnej blízkosti vodárne. Chcem sa opýtať, či je vôbec možné aby takto nebezpečná stavba bola postavená tak blízko vodárenského zdroja, ktorý zásobuje pitnou vodou celú obec. nedá sa to nejakým spôsobom napadnúť? Táto stavba ma byť len 100 metrov od Vodárne. Ďakujem za odpoved s pozdravom
Reagovať

RE:spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

16.01.2017

Dobry den, akcia je vystavena na webe http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-sterilizator-na-upravu-sterilizaciu-odpadu-cierne-. V casti Informacia pre verejnost su poskytnute informacie, kde mozete podat stanovisko k menovanej akcii. Vyuzite moznost podat stanovisko, ktore proces posudzovania vplyvov na ŽP umoznuje. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

drevo/betón

09.01.2017

dobrý deň chcel by som sa opýtať na legislatívu ohľadom vyseparovaného odpadu na obecnom zberovom dvore a jeho ďalšieho využitia .U nás sa dotazujú socialne slabší občania na odber dreva so zberového dvora na kúrenie + napríklad stavebný odpad betón by sme chceli /obec/ drviť na súkromnej drvičke a použiť ho na zhutnenie podložia novobudovaných chodníkov a podobne .Vedenie obce nás informovalo že toto zákon neumožňuje ,že všetko je odpad ktorý sa musí likvidovať/zhodnocovať len zmluvnou cestou /zákon/ ...Prosím existujú na toto akési výnimky ktoré by nám toto umožnili oficiálnou cestou???
Reagovať

OC Laugarício

06.01.2017

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či sa plánuje výstavba rozšírenia OC Laugarício v Trenčíne, ďakujem.
Reagovať

RE:OC Laugarício

16.01.2017

Dobry den, podla dat Informacneho systemu pre posudzovanie vplyvov na zivotne prostredie nie je v systeme akcia, ktora ma v nazve "Laugarício". Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

POH bratisl. kraja

03.01.2017

Chcela by som sa informovať či už bol schváleny POH bratislavského kraja na roky 2016 - 2020. Ak nebol tak aspoň informáciu kedy asi bude schválený. Ďakujem.
Reagovať

RE:POH bratisl. kraja

03.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia (http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-1). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

ochrana zvierat

22.12.2016

Dobrý deň žijem na dedine a som drobnochovateľ a nenormálne škody na hydine mi spôsobujú premnožené myšiaky jastraby podla ochranárov ide o chránený. Kladiem si otázku kedy ochranári začnú chrániť alebo zachranovať také typicky slovenské ako je jarabica polná a podobné druhy.
Reagovať

RE:ochrana zvierat

02.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR (www.sopsr.sk) alebo organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/) a BirdLife Slovensko (http://www.vtaky.sk/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

TRIEDENIE ODPADU

15.12.2016

Dobrý deň chcem sa mam dom za mesto kde bývame no mesto mi vyváža len jednu popolnicu raz za mesiac. Chcem sa spýtať ci je mesto povinne zabezpečiť aj popolnicu alebo zvoz plastov a papiera.
Reagovať

RE:TRIEDENIE ODPADU

12.01.2017

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je obec povinná o. i. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálneho odpadu v obci a zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad podľa § 81 ods. 3 zákona o odpadoch znáša pôvodný pôvodca odpadu (občan). Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Ide o možnosť, nie o povinnosť, preto záleží na obci, či náklady na tieto zberné nádoby zahrnie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ich bude hradiť z iných zdrojov.) S pozdravom I. Novikmecová
Reagovať

vyrub stromu

13.12.2016

dobry den,mam kus mensi problem .pri dome bolo 10ks velkych zdravych smrekov.sused si poziadal na obci o vyrub stromov co mu aj schvalili .my sme napisali odvolanie lebo rozhodnutie bolo schvalene ale nenadobudlo pravoplatnost.bohuzial nase odvolanie nepomohlo ale pravopltnost rozhodnutia nadobudne az 20.12.2016 ale vsetky stromy su uz zrezane.stihli ich zrezat uz 11.12.chceme napisat staznost alebo odvolanie na okresny urad na zivotne prostredie len nevieme ako ....a komu.viete mi poradit ako postupovat.dakujem
Reagovať

RE:vyrub stromu

14.12.2016

Dobrý deň, ako ste napísali, odporúčame Vám písomne (prípadne osobne) sa obrátiť na mestský/obecný úrad, miestne príslušný okresný úrad, odbor ŽP alebo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

odpad

21.11.2016

Dobry den--chcel by som sa u vas informovat ,do akej kategorie a po akym cislom sa nachadza odpad,ktory produkuju kadernicky ,manikerky,pedykerky--nechty,vlasi,stara koza atd--- Dakujem
Reagovať

kalník

04.11.2016

Dobry den Na hranici nasho pozemku maju vodari vybudovanu sachtu (kalnik). je tam ochranne pasmo 2m ,co musime strpiet a nemame s tym problem.kalnik tri krat rocne ale vypustaju do nasho pozemku.bolo nam oznamene ,ze aj ich odpad (kal z potrubia) vypustany na nas pozemok musime strpiet. nemaju oni povinost zo zakona svoj odpad zachytavat do zbernej nadrze a vyvazat ? musime strpiet znehodnocovanie nasho pozemku ich odpadom?
Reagovať