Aktuality

Odborné materiály

Chemické havárie - prevencia a pripravenosť

Proces prevencie závažných priemyselných  havárií

Dátum zverejnenia: 15. 1. 2018


Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Metodická príručka: Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Klasifikácia odpadov v súlade s prílohou I. smernice SEVESO II. [DE]

Metodická príručka: Klasifikácia odpadov v súlade s prílohou I. smernice SEVESO II. [DE]

Dátum zverejnenia: 27. 1. 2016

 

Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt

Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015

Metodická príručka Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efektNová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií

Dátum zverejnenia: 27. 10. 2015


Metodická príručka Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií


Nariadená opakovaná odborná príprava je zameraná na prezentáciu nových právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni EÚ a SR, s osobitnou pozornosťou venovanou prílohe č. 1 k

zákonu.

Dátum zverejnenia: 21. 10. 2015

Dňa 1. augusta 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nahradí doterajší právny predpis v tejto oblasti, a to zákon č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nakoľko ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poverilo Slovenskú agentúru životného prostredia ako držiteľa oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií zorganizovať nariadenú opakovanú odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby.

Viac informácií: Viac informácií o odbronej príprave