Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015. Ciele a opatrenia v záväznej časti programu kraja budú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) a článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na: a) predchádzanie vzniku odpadov, b) príprava na ich opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, e) zneškodňovanie odpadov.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra
 • IČO Obstarávateľa: 151866
 • Dokumenty

 • Text oznámenia:
 • Informácia o oznámení:
 • Text rozsahu hodnotenia strategického dokumentu:
 • Informácia o rozsahu hodnotenia: