Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je drvenie a triedenie zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: OkÚ Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Navrhovateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
 • IČO Navrhovateľa: 36311693
 • Povoľujúci orgán: OkU PE, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Róbert Fejko, Levočská 12, 080 01 Prešov
  Text zámeru
  19.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  26.04.2018