Výroba oxychlorinu a čistiacich prostriedkov

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 "Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urcené na výrobu:3.1. základných organických chemikálií, ako sú:a) jednoduché uhlovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické), b) organické zlúceniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice, c) organické zlúceniny obsahujúce síru, d) organické zlúceniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusicné zlúceniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty, e) organické zlúceniny obsahujúce fosfor, f) halogénové uhlovodíky, g) organokovové zlúceniny, h) základné plastické hmoty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe), i) syntetické gumy, j) farbivá a pigmenty, k) povrchovo aktívne látky a sulfooktany,3.2. základných anorganických chemikálií, ako sú: a) plyny, ako sú cpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúceniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siricitý, karbonylchlorid, b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforecná, kyselina dusicná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry, c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný, d) soli, ako sú chlorid amónny, chlorecnan draselný, uhlicitan draselný, uhlicitan sodný, tetraboritan (peroxoboritan), dusicnan strieborný, je) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúceniny, ako sú karbid vápenatý (karbid vápnika), kremík, karbid kremicitý (karbid kremíka),3.3. prevádzky na výrobu fosforecných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných), 3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov, 3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy, 3.6. prevádzky na výrobu výbušnín"
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia jestvujúcich priestorov a inštalácia technológie na výrobu ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: OXYCHLORINE s. r. o., Senická cesta 108, 974 09 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36747777
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Alena Popovičová
  Text zámeru
  19.02.2018