Výroba oxychlorinu a čistiacich prostriedkov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia jestvujúcich priestorov a inštalácia technológie na výrobu ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán:
 • Navrhovateľ: OXYCHLORINE s. r. o., Senická cesta 108, 974 09 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36747777
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Alena Popovičová
  Text zámeru
  19.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  14.09.2018

  Správa o hodnotení

  Verejné prerokovanie Malá zasadačka Mestského úradu Partizánske, dňa 07.11.2018 o 16:00