Výroba oxychlorinu a čistiacich prostriedkov

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie

  • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia jestvujúcich priestorov a inštalácia technológie na výrobu ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
  • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
  • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
    Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
  • Navrhovateľ: OXYCHLORINE s. r. o., Senická cesta 108, 974 09 Banská Bystrica
  • IČO Navrhovateľa: 36747777
  • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
  • Dokumenty

    Stav Krok Dokument Dátum

    Zámer

    Informácia o zámere
    19.02.2018
    Spracovateľ zámeru Ing. Alena Popovičová
    Text zámeru
    19.02.2018

    Rozsah hodnotenia

    Upustenie od spracovania správy o hodnotení
    14.09.2018