Výrobná hala so zázemím, k. ú. Šelpice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ rieši realizáciu výrobnej haly na výrobu hliníkových okien a dverí v intraviláne obce Šelpice. Na tento účel bola najprijateľnejšia lokalita nachádzajúca sa na parcelách č. 964/110, 964/109, 964/81, 964/78 a 964/74 v intraviláne obce Šelpice. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa a v územnom pláne obce Šelpice sú riešené ako výrobná plocha. Poloha navrhovaných pozemkov je vhodná pre napojenie na miestnu komunikáciu a blízku infraštruktúru a vyhovuje aj z hľadiska vzdialenosti od objektov na bývanie v obci Šelpice.
 • Dotknutá obec: Šelpice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Alu-one Vermögensverwaltungs, s.r.o., Chovateľská 6923/3, 917 01 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 26274402
 • Povoľujúci orgán: Obec Šelpice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Andrej Žibek EKO - SPIRIT
  Text zámeru
  19.02.2018
  19.02.2018
  19.02.2018
  19.02.2018
  19.02.2018
  19.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.04.2018