Sektorové indikátorové správy

 English
Špecifickým produktom správ o životnom prostredí SR sú tzv. "sektorové správy", resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do vybraných sektorov ekonomickej činnosti. Správy tohto typu vznikli v dôsledku implementácie tzv. "Cardiffského" procesu zahájeného na summite Európskej Rady v roku 1998. Rady ministrov EÚ boli zaviazané vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa tak stali nástrojom tohto monitoringu.

Európska environmentálna agentúra (EEA) vypracovala návrh takéhoto hodnotiaceho mechanizmu, dnes známeho pod pojmom TERM ("Transport and Environment Reporting Mechanism"), ktorý sa postupne rozšíril z oblasti hodnotenia dopravy a životného prostredia aj do oblastí hodnotenia vplyvov energetiky a poľnohospodárstva na životné prostredie.

Proces hodnotenia vplyvov vybraných sektorov ekonomickej činnosti na životné prostredie sa principiálne realizuje pomocou hodnotenia súborov indikátorov, zoskupených do jednotlivých skupín podľa nasledovných kľúčových otázok:
  • Aký je súčasný stav a smerovanie sektoru?
  • Zlepšuje sa vplyv sektoru na životné prostredie?
  • Zvyšuje sa environmentálna efektivita sektoru?
  • Aké environmentálne opatrenia sú zavádzané do sektoru?

Predkladané správy vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia podľa metodológie EEA, a to za oblasť dopravy, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu. Sú k dispozícii v elektronickej forme, ktorá umožňuje ich interaktívne prepojenie s podrobne spracovanými individuálnymi indikátormi. Vaše pripomienky, postrehy a prípadné návrhy na vylepšenie tohto produktu vyplnením dotazníka (v pravom okne) s radosťou privítame, vyhodnotíme a premietneme do nových aktualizovaných verzií indikátorových správ.