Výhľadové štúdie a globálne megatrendy

 English

Výhľadové štúdie v ŽP sa realizujú v rámci platformy FLIS (Forward-Looking Information and Services) pre podporu dlhodobého strategického plánovania a rozhodovania. Cieľom FLIS je systematicky mapovať trendy a prinášať analýzy a prognózy ďalšieho vývoja v oblasti životného prostredia, zaviesť výhľadové pohľady do existujúcich informačných systémov o životnom prostredí a rozšíriť vedomostnú základňu pre lepšie chápanie výziev, ktoré stoja pred nami.
Výhľadové hodnotenie a prognózovanie pomáha:

  • upriamiť pozornosť na možné výstražné signály a vznikajúce problémy;
  • brať do úvahy rôzne možnosti pre budúcnosť;
  • identifikovať hnacie sily a neistoty;
  • kontrolovať plnenie cieľov environmentálnej politiky;
  • rozvíjať mimoriadne dôležité opatrenia a preventívne akcie;
  • analyzovať vzťahy príčiny a následku;
  • predvídať možné prekvapenia, nejasnosti a otrasy;
  • uľahčiť štruktúrované myslenie v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) budujú sieť expertov z rôznych organizácií pre zabezpečenie výhľadových štúdií, scenárov, modelov a prognóz. Ide o odborníkov z environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

Spolupráca širšieho kolektívu odborníkov vyústila do prípravy nasledovných publikácií: