X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Báťkova lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 474
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v B. Bystrici, 11/2000, 02. 05. 2000, 02.05.2000
 • Dôvod ochrany: Tvorí významný krajinotvorný prvok vysokej biologickej a estetickej hodnoty.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Detva
  • Katastrálne územie: Hriňová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Šulekov vrch - 12 m od objektu rod. domu č. 155
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 616 30 21 250