TLAČIŤ

Dub letný - Medvecké

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 97
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
    1. ONV Levice, 193/1975-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
  • Dôvod ochrany: Krajinotvorný, estetický, dendrologický a dendrometrický význam.
  • Význam ochrany: krajinársky
  • Počet stromov:1
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Nitriansky
    • Okres: Levice
    • Katastrálne územie: Tekovské Lužany
    • Podrobná lokalizácia výskytu:V poli
    • Druh pozemku:orná pôda
    • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 578 23 20 250