X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Prijatie Protokolu o znížení acidifikácie,eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

30.11.2015

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu bol prijatý v Göteborgu 30. novembra 1999. Slovenská republika protokol podpísala dňa 30. novembra 1999. Záväzok SR je zredukovať emisie SO2 do 2010 o 80%, emisie NO2 do 2010 o 42%, emisie NH3 do 2010 o 37% a emisie VOC do 2010 o 6% v porovnaní s rokom 1990.

Jeho hlavným redukčným cieľom je riadiť a znižovať emisie síry, oxidov dusíka, amoniaku a prchavých organických zlúčenín, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou a pravdepodobne spôsobujú negatívne účinky na ľudské zdravie, prírodné ekosystémy. materiály a úrodu v dôsledku acidifikácie, eutrofikácie alebo prízemného ozónu ako výsledok diaľkového atmosférického prenosu cez hranice štátov.

Viac informácií: Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia