Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP
Špecifický cieľ: 4.3.1. Prvky zelenej infraštruktúry a prvky znižovania znečistenia vzdušia a hluku
Dátum vyhlásenia: 31. 3. 2017
Viac informácií: http://www.ropka.sk/sk/irop/

Environmentálny fond

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 o činnosti:
 • C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a 
 • L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Bližšie informácie o výzve: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie


Na žiadanie grantu z Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne

Na podanie žiadosti o grant Dunajského fondu ostávajú necelé dva týždne. Neziskové organizácie môžu požiadať o podporu svojich projektov do 15. decembra. Grantová výzva je zameraná na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji.

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Viac informácií: www.op-kzp.sk

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

Termín podávania žiadostí: 22. 09. - 15. 12. 2016
Podmienky výzvy: nájdete tu.
Žiadosť je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Rozpočet k žiadosti je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/2-grantova-vyzva-september-2016

13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Dátum vyhlásenia: 19. 04. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk


12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Dunajský fond

Dátum vyhlásenia: 14. január 2016
Uzavretie výzvy: 29. február 2016
Grantovú výzva otvorená v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/#!grantov-vzvy/cff0

 

8. výzva zameraná na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na monitorovanie a hodnotenie stavu vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Dátum zverejnenia: 22. 12. 2015
Viac informácií: www.op-kzp.sk, vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
 

9. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Vyhlásenie výzvy: 22. 12. 2015  
Viac informácií: www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/9-vyzva-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod-opkzp-po1-sc123-2015-9/
 

Program obnovy dediny 2016

Názov výzvy: Program obnovy dediny 2016

 • Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
 • Programu obnovy dediny – Zelená dedina

Uzávierka výzvy: 30. 10. 2015
Viac informácií: www.obnovadediny.sk

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4)

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/
 

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3)

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Vyhlásenie výzvy: 11. 9. 2015  
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

pre Prioritnú os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,pre Investičnú prioritu 1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Dátum vyhlásenia: 11. 9. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-2/

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

Názov výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2, Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy, Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/opkzp-po3-sc313-2015-2/
 

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Vyhlásenie výzvy: 03. 07. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Názov výzvy: Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Uzávierka výzvy: 17. 7. 2015
Viac informácií: www.envirofond.sk

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

Názov výzvy: Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020
Vyhlásenie výzvy: 12. februára 2015
Uzávierka výzvy: 13. apríla 2015
Viac informácií: www.central2014.gov.sk

Výzva na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12, kód výzvy LIFE+ 2012/2014
Vyhlásenie výzvy: 5. marca 2014
Uzávierka výzvy: 8. apríla 2014
Viac informácií: www.minzp.sk

Výzva na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11, kód výzvy LIFE+ 2011/2014
Vyhlásenie výzvy: 4. marca 2014
Uzávierka výzvy: 7. apríla 2014
Viac informácií: www.minzp.sk

Program malých grantov SGP Slovensko

Názov výzvy: Ex-post Landscape-Wide Baseline Assessment for the Community Development and Knowledge Management for the Satoyama Initiative (COMDEKS) project in Slovakia
Uzávierka vývzy: 20. marca 2014
Stiahnite si: Final assessment  (, 632 kB)
Viac informácií: klara.tothova@undp.org, www.sgp-undp-gef.sk


European Topic Centre on Urban, land use and soil 2015 - 2018

Názov výzvy: European Topic Centre on Urban, land use and soil 2015 - 2018, Reference: EEA NSV 14 001, ETC ULS
Uzávierka vývzy: 31. marca 2014
Viac informácií: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/cfp-docs/open-call-for-proposals-eea-4/open-call-for-proposals-eea.2014

OPŽP-PO4-13-3, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Názov výzvy: OPŽP-PO4-13-3, Prioritná os 4 odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Vyhlásenie výzvy: 27. 12. 2013
Uzávierka výzvy: 28. 3 .2014
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-3-z-27-12-2013-4-4/
 

OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Názov výzvy: OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia
Vyhlásenie výzvy: 2. 12. 2013
Uzávierka výzvy: 3. 3 .2014
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-13-4-z-2-12-2013-3-1/

OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 -2013


Názov výzvy: OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 -2013, P1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, P2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Vyhlásenie výzvy: 16. 9. 2013
Uzávierka výzvy: 31. 10. 2013
Viac informácií: http://www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/&id=27&page=1

OPŽP-PO1-13-2, Prioritná os 1, Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd


Názov výzvy: OPŽP-PO1-13-2, Prioritná os 1, Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.3: Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
Vyhlásenie výzvy: 30. 9. 2013
Uzávierka výzvy: 31. 12 .2013
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po1-13-2-z-30-9-2013-1-3/

OPIS, Prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Názov vývzy: OPIS, Prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Register priestorových informácií
Uzávierka výzvy: 15. 10. 2013
Viac informácií: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--rpi/609s15909c

Výzva PF7-2013-ICT-FI Future internet 2013


Názov výzvy: Výzva PF7-2013-ICT-FI Future internet 2013
Uzávierka vývzy: 10.12. 2013
Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Višegrádsky fond: malé granty


Názov výzvy: Višegrádsky fond: malé granty
Uzávierka výzvy: 1. 12. 2013
Viac informácií: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Program obnovy dediny 2014

Názov výzvy: Program obnovy dediny 2014

 • Ochrana zložiek životného prostredia - environmentálna infraštruktúra
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Obnova a tvorba verejných priestranstiev
 • Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

Uzávierka výzvy: 31. 10. 2013
Viac informácií: www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2014

APVV: Slovensko - Srbsko 2013

Názov výzvy: Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike
Vyhlásenie výzvy: 27. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 29. 7. 2013
Viac informácií: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2013

Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus grantov EHP

Názov výzvy: Zelené inovácie v priemysle
Uzávierka výzvy: 13. 9. 2013
Viac informácií: www.eeagrants.sk
 

Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus grantov EHP

Názov výzvy: Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha (ACC03 pre program SK02)
Uzávierka výzvy: 15. 9. 2013
Viac informácií: www.eeagrants.sk
 

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Názov výzvy: Blokový grant pre podporu partnerstiev
Uzávierka výzvy: 30. 8. 2013
Viac informácií: www.swiss-contribution.sk, www.bgsfm.sk
 

Environmentálny fond

Názov výzvy: Environmentálny fond

 • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • Ochrana a využívanie vôd
 • Rozvoj odpadového hospodárstva
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
 • Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšovanie stavu ŽP
 • Zelená investičná schéma; Environmentálne záťaže

Uzávierka výzvy: 31. 10. 2013
Viac informácií: www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
 

Višegrádsky fond: štandardné granty

Názov vývzy: Štandardné granty
Uzávierka výzvy: 15. 9. 2013
Viac informácií: http://visegradfund.org, http://eurofondy.webnode.sk
 

Program celoživotného vzdelávania

Názov výzvy: Program celoživotného vzdelávania: Comenius, Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Uzavretie výzvy: 17. september 2013
Viac informácií: http://web.saaic.sk/llp/sk
 

Program celoživotného vzdelávania

Názov výzvy: Program celoživotného vzdelávania: Grundtvig, Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých
Uzavretie výzvy: 17. september 2013
Viac informácií: http://web.saaic.sk/llp/sk
 

Program malých grantov UNDP/GEF SGP

Názov výzvy: Program malych grantov UNDP/GEF SGP
Uzávierka výzvy: 31. 7. 2013 (do 15.00 hod.)
Viac informácií: http://sgp.undp.sk

OP ŽP-PO7-12-1, prioritná os 7: Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Názov výzvy: Výzva č. OP ŽP-PO7-12-1, prioritná os 7: Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
Vyhlásenie výzvy: 31. 10. 2012
Uzávierka výzvy: 31. 7. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-op-zp-po7-12-1-z-31-10-2012-po-7/
 

OP KaHR, prioritná os Energetika

Názov výzvy: KaHR-21SP-1301, Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Uzávierka výzvy: 22. 8. 2013
Viac informácií: www.siea.sk/aktualne-vyzvy
 

European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy 2014 - 2018

Názov výzvy: EEA/IEA/13/003 – ETC/WMGE
Vyhlásenie vývzy: 19. 6. 2013
Uzávierka výzvy: 18. 9. 2013
Viac informácií: www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/cfp-docs/open-call-for-proposals-eea-iea/open-call-for-proposals-eea.2013

OPŽP-PO1-13-1, Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO1-13-1, Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Vyhlásenie výzvy: 24. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 23. 8. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po1-13-1-z-24-5-2013-1-2/
 

KaHR–21SP–1301, Prioritná os 2. Energetika

Názov výzvy: KaHR–21SP–1301, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Vyhlásenie výzvy: 24. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 22. 8. 2013
Viac informácií:
www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21sp-1301/140581s
 

OPŽP-PO4-12-1, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo

Názov výzvy: Výzva č. OPŽP-PO4-12-1, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Vyhlásenie výzvy: 30. 11. 2012
Uzávierka výzvy: 31. 7 .2013
Viac informácií: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-12-1-z-30-11-2012-4-4/

OPŽP-PO4-13-1, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo

Názov vývzy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-13-1,Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo
Vyhlásenie vývy: 29. 4. 2013
Uzávierka výzvy: 29. 7. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-1-z-29-4-2013-4-3/
 

OP BK, Prioritná os 2. Vedomostná ekonomika

Názov výzvy: OP BK, Prioritná os 2. Vedomostná ekonomika, Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Vyhlásenie výzvy: 26. 4. 2013
Uzávierka výzvy: 26. 7. 2013
Viac informácií: www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=49&page=1

OP BK, Prioritná os 1. Infraštruktúra

Názov výzvy: OP BK, Prioritná os 1. Infraštruktúra, Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Vyhlásenie výzvy: 22. 4. 2013
Uzávierka výzvy: 25. 7. 2013
Viac informácií:
www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=48&page=1
 

OPŽP-PO4-13-2-LSKxP, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo
Vyhlásenie výzvy: 18. 4. 2013
Uzávierka výzvy: 17. 7. 2013
Viac informácií: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-2-lskxp-z-18-04-2013-4-1-4-2/

Recyklačný fond

Názov: Recyklačný fond
Uzávierka: žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú priebežne
Viac informácií: www.recfond.sk

LIFE +2013

Názov výzvy: LIFE + 2013 (SK/EN)

 • LIFE + príroda a biodiverzita
 • LIFE + politika a riadenie v oblasti ŽP
 • LIFE + informovanosť a komunikácia

Vyhlásenie výzvy: 9. 2. 2013
Uzávierka podávania projektov prostredníctvom nástroja eProposal na národné kontaktné miesto (MŽP SR): 25. 6. 2013

OP BK, Prioritná os 1. Infraštruktúra

Názov výzvy: OP Bratislavský kraj, Prioritná os 1. Infraštruktúra, Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Vyhlásenie výzvy: 2. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 2. 10. 2013
Viac informácií: www.opbk.sk