Čo je zelené hospodárstvo

 

Za zelené hospodárstvo považujeme hospodárstvo, ktorého rast príjmov a zamestnanosti je zabezpečený investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka a celkové znečistenie, zvyšujú energetickú a zdrojovú produktivitu, zabraňujú straty biodiverzity a ekosystémových služieb. 

Zelené hospodárstvo podporuje efektívne využívanie energie, zavádzanie nízkouhlíkových technológií a znižovanie záťaže na životné prostredie.
Zelené hospodárstvo je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu.
Zelené hospodárstvo prináša nové pracovné príležitosti, prispieva k udržateľnému životnému štýlu a zlepšeniu kvality života.
Zelené hospodárstvo si vyžaduje vedu, výskum, ekoinovácie a vzdelávanie a dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

 Zelené hospodárstvo prináša:

  • inkluzívny rast za súčasného zachovávania prírodného kapitálu na dosiahnutie potravinovej, vodnej, klimatickej a zdrojovej bezpečnosti a
  • oddelenie rastu hospodárstva od využívania prírodných zdrojov a vplyvov na životné prostredie.