Dokumenty

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020

Dokument na stiahnutie: www.slov-lex.sk
 

Akčný plán je v poradí štvrtým vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576/2007), a plynulo nadväzuje na predchádzajúce tri akčné plány. Vypracovanie akčných plánov energetickej efektívnosti pôvodne vyplýva zo smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, pričom smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti na túto povinnosť nadväzuje, predlžuje povinnosť predkladať akčné plány a rozširuje rozsah akčných plánov.

Energetická politika SR

Dokument na stiahnutie: pdf, 11,5 MB

Strategický dokument definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050. Jej cieľom je zabezpečením dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky prispieť k udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti. Prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia. Realizáciou EP SR sa upevní dobre fungujúci energetický trh s konkurenčným prostredím. Úlohou je vytvárať stabilný rámec pre bezpečné fungovanie trhu s energiami, ktorý motivuje k investovaniu do energetiky. EP SR je zameraná tak na štátnu správu, ako aj na podnikateľský sektor a sleduje záujmy odberateľov a koncových odberateľov, aby mohli maximálne využívať výhody liberalizovaného a bezpečného trhu s energiou.
 
Viac informácií: Energetická politika SR
 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Dokument na stiahnutie: pdf, 10 Mb

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK) predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.
 

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

Dokument na stiahnutie: pdf, 8,5Mb
 
Stratégia je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72 % zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí a účelné využívanie finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti. Strategické zámery: podpora tvorby pracovných miest; inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti; implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti; flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana a kultúra práce; účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti; kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti; podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť; nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť. 
Viac informácií: Národná stratégia zamestnanosti

Program stability na roky 2017 – 2020

Dokument na stiahnutie: pdf, 12,5 Mb

Program stability prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte. Predkladá sa Európskej komisii v rámci európskeho semestra, ktorého cieľom je lepšia koordinácia rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a Stratégie Európa 2020. Spolu s Národným programom reforiem stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života.
Pre roky 2018 až 2020 prezentuje v zrozumiteľnej a detailnej forme fiškálne ciele SR, ktoré sa považujú za národný strednodobý rozpočtový rámec pre účely európskeho dohľadu a domácu verejnú diskusiu.

Viac informácií: predchádzajúce programy stability

 

 

Národný program reforiem 2017

Dokument na stiahnutie: SK / EN (pdf, 916 KB)

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a Stratégiou Európa 2020. Program popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako zostávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Viac informácií: Akčný plán k Národnému programu reforiem (SK / EN [pdf, 253 KB]), predchádzajúce národné programy reforiem