Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov

  • Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
  • Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
  • Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
  • Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
  • Optimalizácia spotreby surovín

Na stránkach sa pracuje.