Publikácie

Zdravé potraviny a životné prostredie


Vydavateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Publikácia na stiahnutie: pdf, 49,6 MB

Green Growth and Green Economy


Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autor: Radoslava Kanianska
Rok vydania: 2017
Publikácia na stiahnutie: pdf, 10,8 MB

Sektorová indikátorová správa
Stávajú sa sektory hospodárstva SR zelenšími?

Vydavateľ: SAŽP, MŽP SR
Rok vydania: 2017
Publikácia na stiahnutie: SK / EN

Správa hodnotí stavu vybraných sektorov hospodárstva (priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch) z pohľadu ich vplyvu na ŽP a úroveň využívania prírodných zdrojov. Prezentuje vývoj z hľadiska oddelenia environmentálneho tlaku sektora od jeho hospodárskeho rastu. Poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na obmedzenie ich negatívneho vplyvu tak, aby SR bola schopná zabezpečiť splnenie prijatých záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, starostlivosti o ŽP a prechodu na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo.

Zelená ekonomika


Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autor: Radoslava Kanianska, Jana Jaďuďová, Iveta Marková
Rok vydania: 2017
Publikácia na stiahnutie: pdf, 40,2 MB

Cieľom vysokoškolskej učebnice je objasnenie podstaty, cieľov, princípov a nástrojov konceptu zelenej ekonomiky. Potreba implementácie zelenej ekonomiky vyplýva zo súčasného stavu životného prostredia, sociálnych a ekonomických trendov.

Materiálové toky prírodných zdrojov s dôrazom na biomasu


Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autor: Radoslava Kanianska
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: pdf, 111.0 MB

Žijeme v období antropozoika, keď sa antropogénne činnosti stali hybnou silou mnohých environmentálnych zmien na Zemi. Už v priebehu 20. storočia, so štvornásobným nárastom celosvetovej populácie, hospodárska produkcia vzrástla vyše 20-násobne a spotreba fosílnych palív 14-násobne. Kritériá kvality ŽP a reálnej vyčerpateľnosti zásob prírodných zdrojov sa stali determinantami hospodárskeho rastu. Zrejmá je nevyhnutnosť potreby vedomostnej základne týkajúcej sa špecifikácii, kvantifikácii a využívaniu prírodných zdrojov.


Making the Slovak Republic a more resource efficient economy


Vydavateľ:
OECD, IEP
Rok vydania:
Publikácia na stiahnutie: verzia EN, pdf, 15 MB

IEP a OECD v spoločnej štúdií konštatujú, že Slovensko v materiálovej efektivite za priemerom EÚ zaostáva.  Ak by bola naša ekonomika schopná vyprodukovať „viac“ pri menšej spotrebe materiálov, pomohli by sme životnému prostrediu a znížili aj dovoznú závislosť. Najväčší potenciál na zvýšenie efektivity sa skrýva v odpadovom hospodárstve, materiálovo a energeticky náročných sektoroch a v hospodárení s drevom.
Zdroj: www.minzp.sk