Veda, výskum, vývoj

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov: 1. výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky, 2. v rámci programov agentúry, 3. v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti SR v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív EÚ.

Viac informácií: http://www.apvv.sk/

Veda - Technika, informačný portál pre popularizáciu vedy

Projekt www.veda-technika.sk je samostatný nezávislý projekt pre popularizíciu vedy a techniky na Slovensku Vznikol za účelom zlepšovania informovanosti o doterajších a budúcich krokoch technologického rozvoja na našom území, ale aj v zahraničí. Čerpá informácie iba z oficiálnych a overených zdrojov. Jeho cieľom je poskytnúť informácie o možnosti vzdelávania sa, o prebiehajúcich a očakávaných podujatiach zameraných na vzdelávanie, ako aj o dosiahnutých výsledkoch v obore a inováciach v technologickom odvetví atď.

Viac informácií: www.veda-technika.sk

 

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Portál predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Úloha č. 10 v rámci Akčného plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií sa týkala vybudovania Centrálneho informačného portálu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorým by slúžil na informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a jeho realizáciu ako jeden centrálny bod  v rámci  ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa budú môcť občania a inštitúcie dozvedieť informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov.

Viac informácií: www.vedatechnika.sk