Vyhľadávanie

Kľúčové slovo:

Kategória

 • Adaptácia na zmenu klímy
 • Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
 • Udržateľná doprava
 • Energetická efektívnosť
 • Zelené budovy a bývanie

Podkategória

 • Obmedzovanie vplyvov horúčav
 • Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
 • Adaptácia stavieb na zmenu klímy
 • Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov,
 • Hospodárenie s dažďovou vodou
 • Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
 • Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
 • Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
 • Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
 • Optimalizácia spotreby surovín
 • Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava...)
 • Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, stanice LPG, trasy pre chodcov...)
 • Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, technologické riešenia – filtre...)
 • Kúrenie a chladenie
 • Inteligentné osvetlenie
 • Energeticky efektívne budovy
 • Energia z obnoviteľných zdrojov
 • Energeticky efektívne budovy
 • Nízkoenergetické pasívne domy
 • Monitorovacie systémy (merače)
 • Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (domáce ČOV...)
 • Stavebný materiál (drevodomy, kombinované materiály...)
 • Kompostovanie
 • Osvetlenie
 • Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné strechy, zelené plochy)
 • Používanie environmentálne vhodných produktov
 • Znižovanie hlukovej záťaže
 • Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie účinkov sucha

Aktívne výzvy

Neaktívne výzvy