Zelené pracovné miesta

Zelené pracovné miesta

Zelené hospodárstvo reaguje na viacero výzev, na ktoré upozornila Komisia: „Neefektívne využívanie zdrojov, neudržateľný tlak na životné prostredie a zmena klímy, ako aj sociálne vylúčenie a nerovnosť - sociálne tlaky, ktoré sú výboru dobre známe, podobne ako vysoká nezamestnanosť. Tieto výzvy zjavne ovplyvnia svet práce. Prechod k udržateľným spoločnostiam a hospodárstvam vrátane udržateľných modelov spotreby a výroby vytvára potenciál na vytváranie nových pracovných miest, ako aj na transformáciu existujúcich pracovných miest na zelené pracovné miesta takmer vo všetkých sektoroch a v rámci celého hodnotového reťazca. Tento prechod má významný potenciál na vytváranie lokálnych pracovných miest, ktoré nie je možné presunúť do zahraničia."

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky


Autor:
Gábor Lelkes
Vydavateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
Rok vydania: 2014
Dokument na stiahnutie: pdf, 695 kB
 
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume.
 

Voľné pracovné miesta

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020


Vydavateľ:
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Rok vydania: 2013
Dokument na stiahnutie: EN verzia (7,3 MB), SK summary (34 kB)

Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020. , ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.