Kontakt

 
Prevádzkovateľ informačného systému PaNEŠ
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Oddelene environmentálnych služieb
Ing. Tatiana Horňanová
Dlhá 3
971 01 Prievidza
E-mail: enviskody@sazp.sk
www.sazp.sk